Kanunlar

  • Sıralama

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Bu Kanun; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli b...

On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun; 14 yeni büyükşehir belediyesi kurulmasını, büyükşehir belediye sınırlarının il mülki sınırlarına genişlemesini ve büyükşehir belediyeleri ilgili olarak yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

Belediye Kanunu

Bu Kanun; belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

Bu Kanun;mahalli idare birliklerinin hukuki statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

İl Özel İdaresi Kanunu

Bu Kanun; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Bu Kanun; büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Hayvanları Koruma Kanunu

Bu Kanun; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla bu doğrult...

Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)

Bu Kanun; doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsayan 18/4/2001 tarih ve 4646 sayılı bu Kanun; doğal gazın kaliteli,...

Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

Bu Kanun; mezarlıkların mülkiyetinin belirlenmesi ve korunması amacıyla, inşa, bakım ve onarımlarına ilişkin hususlarına ilişkindir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

Bu Kanun; sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.