Kanunlar

  • Sıralama

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

14/1/2015 tarih ve 6585 sayılı bu Kanun; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, p...

On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı bu Kanun; 14 yeni büyükşehir belediyesi kurulmasını, büyükşehir belediye sınırlarının il mülki sınırlarına genişlemesini ve büyükşehir belediyeleri ilgili olarak yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

Belediye Kanunu

Belediyeleri kapsayan 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı bu Kanun; belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

Mahallî İdare Birliklerini kapsayan 26/5/2005 tarih ve 5355 sayılı bu Kanun; mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğ...

İl Özel İdaresi Kanunu

İl Özel İdaresini kapsayan 22/2/2005 tarih ve 5302 sayılı bu Kanun; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir sınırları içindeki Belediyeleri kapsayan 10/7/2004 tarih ve 5216 sayılı bu Kanun; büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütü...

Hayvanları Koruma Kanunu

24/6/2004 tarih ve 5199 sayılı bu Kanun; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi...

Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)

18/4/2001 tarih ve 4646 numaralı bu Kanun; doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsayan 18/4/2001 tarih ve 4646 sayıl...

Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

9/6/1994 tarih ve 3998 sayılı bu Kanun; mezarlıkların mülkiyetinin belirlenmesi ve korunması amacıyla, inşa, bakım ve onarımlarına ilişkin hususları kapsamaktadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

14/6/1989 tarih ve 3572 sayılı bu Kanun; Sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.