Kanunlar

  • Sıralama

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı bu Kanun; Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kamu İhale Kanunu

4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı bu Kanun; kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuşt...

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun

8/6/1994 tarih ve 3996 sayılı bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin,yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını s...

Devlet İhale Kanunu

8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı bu Kanun; Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini yürütmek amacıyla yürürlüğe ko...

Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanun

11/9/1981 tarih ve 2522 sayılı bu Kanun; kamu kuruluşlarının yurt dışındaki ihalelere katılması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.