Komisyonlar

  • Sıralama

İhale Komisyon Kararının Geçerlilik Kazanması

Bu karar; ihale komisyonu kararının ne zaman geçerlilik kazanacağı hususuna ilişkindir.

İhale Komisyonu Kararlarının Geçerlilik Zamanı

Bu karar, kamu ihale mevzuatına göre ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onaylaması ile mi, yoksa başka bir işlem ile mi geçerlilik kazanacağına ilişkindir.

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin İhalenin Hangi Oturumunda Belirlenebileceği

Bu Karar; elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalede isteklinin, EKAP üzerinde e-gtm (elektronik geçici teminat mektubu) bilgisinin ulaşılamaması üzerine ihale dışı kaldığına ilişkin kurul kararıdır.

Sınır Değer Hesabının Tekrar Yapılıp İhaleye İlişkin Kararın Yeniden Alınması

Bu Karar, isteklinin gerçek kişi olarak ihaleye katıldığı, teklif zarfının üzerinin ad soyadı yazılarak imzalandığı dikkate alındığında, idarece teklifin uygun kabul edilmesi ve teklif bedelinin sınır değer hesabında da göz önünde bulundurulması işle...

İdarenin Tutmuş Olduğu Somut Gerekçeli Bir Karar Almadan İhaleyi İptal Etmesi

Bu Karar, idarenin mevzuatın zorunlu tutmuş olduğu somut gerekçeli bir karar almadan ihaleyi iptal etmesi ve isteklilere iptal kararını gerekçesiz olarak göndermesi nedeniyle ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiğine ilişkin kamu ihale kara...

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılır İken İstenilen Kalemlerin Net Olarak Belirtilmemesi

Bu Karar, ilgili kurum aşırı düşük teklif sorgulaması yapar iken istenilen kalemlerin tereddüte mahal vermeyecek şekilde açık olarak belirtmesi gerektiğine ilişkindir.