Kurul Kararları

  • Sıralama

Hisseli Arsa Üzerinde Yapılan Yapının Durdurulması ve Yıkılmasına Yönelik Hissedar Talebinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; hissedarı olunan arsa üzerine kaçak yapı inşaatına başlanıp, belediyeye bildirilmesine rağmen yapımı devam eden inşaatın durdurularak yıkımının yapılması talebine ilişkindir.

İmar Planında Yer Alan Parselin Nazım İmar Planına Uygun Hale Getirilmesi Talebi

Bu Karar; imar planı içerisinde bulunan parselin uygulama imar planının nazım imar planına (yüksek yoğunluklu konut alanına) uygun hale getirilmesi talebine ilişkindir.

İmarsız Yapıların Yıkımlarının Yapılması Talebinin Değerlendirilmesi

Bu Karar, imarsız bir şekilde inşa edilen yedi adet binanın yıkılması için belediye tarafından encümen kararı alınmasına rağmen yıkım işleminin gerçekleştirilmemesi işlemine itirazı hakkındadır.

İmar Planı ve Projeye Aykırı Yapı Ruhsatı Alan Binaya Yapı Kullanma İzni Verilmemesi

Bu Karar, kapatılan Gündoğdu Belediyesi tarafından verilen bina ruhsatının Rize Belediyesi tarafından imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmemesi nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi ve yapı kullanma izni belgesinin verilmesi ta...

İmar Planında Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılması

Bu Karar, Ankara ili, Çankaya ilçesi, ... mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın, murisi …’un 2006 yılında vefatından bu yana 29/4858 oranında hisseli olarak maliki olduğunu, taşınmazın Çankaya Belediyesi’nin 9.3.1988 tarihli ve 104 sayılı...

Kısmen Yol Kısmen Konut Kullanımında Olan Taşınmazın Kamulaştırılması

Bu Karar, taşınmazın mer’i imar planında kısmen “konut” kısmen “imar yolu” kullanımında kalan, yola terk işleminin yapılması sonrasında geriye inşaat hakkının olduğu fakat plan gereği elverişli bir parsel oluşmadığından yapılaşma hakkını kullanamadığ...

İmar Planlarının İptal Edilmesi Nedeniyle İlgili Şirketin Uğramış Olduğu Zararın Tazmini

Bu Karar, ihale ve imar planlarının iptal edilmesi nedeniyle şirketin uğradığı ve uğramakta olduğu maddi ve manevi zararın tazmin edilmesi hakkındadır.

İmar Planında Konut Alanı Olarak Belirlenen Taşınmazın Yeşil Alan Olarak İlan Edilmesi

Bu Karar, taşınmazın 1986 tarihli İmar Planında yüksek yoğunluklu konut alanı olarak belirlendiğini, belediyenin imar planında ise taşınmazın yeşil alan olarak ilan edildiğini, askı aşamasında yaptığı itirazlarının reddedildiğini, taşınmazının kamula...

İmar Planı Uygulanması İle Taşınmazın Kamulaştırılması

Bu Karar, başvuranın taşınmazının imar planında belirtilen amaca uygun olarak kullanılması için ilgili Belediyesince kamulaştırma programına alınarak ivedilikle kamulaştırılması ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin, güncel rayiç bedel gözetilerek müm...

Okul Alanı Olarak Ayrılan Taşınmazın İmara Açılması veya Kamulaştırılması

Bu Karar, İmar planında okul alanı olarak ayrılan taşınmazın kamulaştırılması ve imara açılmasına ilişkindir.