Kurum Yönetmelikleri

  • Sıralama

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmelik

Bu Yönetmelik; su yapıları ile etkileşim içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile gerçekleşmesi muhtemel zararların önlenmesine yönelik olarak su yapıları ile ilgili hizmetlerde alınacak koruyucu güvenlik tedbirlerine dair usul ve esa...

Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; milli saraylar uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, teze ilişkin hususlar, yeterlik sınavının şeklini ve uygulamasını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumunu, milli saraylar uzman ve uzman y...

Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; nükleer düzenleme uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına atanmaları ile nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumluluk...

Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmelerini; helal akreditasyon ve helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyul...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yürütülmekte olan iş ve işlemlerde bilimsel danışmanlık yapacak komisyon üyelerinin seçimi ile görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kurum tarafın...

Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumunun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile Nükleer Düzenleme Kurumunda istihdam edilen personelin, kendi görev ve kadrolarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmaması kaydıyla; nitelikler...

Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki muhtelif birlik ve askerî kurumlarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ve bu hizmetlerin verildiği Rehberlik ve Danışma Merkezle...

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda görev yapan personelin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup; Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet M...

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin u...

Nükleer Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumunda görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla yayımlanmış olup; Nükleer Düzenleme Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar...