Kurum Yönetmelikleri

  • Sıralama

Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Devlet Arşivleri Başkanlığı arşiv uzman ve arşiv uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, teze ilişkin hususlar, yeterlik sınavının şeklini ve uygulamasını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumunu, arşiv...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleriyle, Başkan, başdenetçiler, denetçiler, denetçi yardımcıları ve büronun görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, denetçi yardımcılarının m...

Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Hâkim ve Savcı adaylarının, Türkiye Adalet Akademisindeki meslek öncesi eğitimlerinin uygulama esasları ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Hâkim ve Savcı adaylarının Türkiye Ada...

Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Meslekî Yeterlilik Kurumunun ulusal meslek standardı ve yeterlilik çalışmaları, sınav, belgelendirme ve yetkilendirme, eğitim akreditasyon, denetim, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, uluslararası fonlarla desteklenen proje hazırlanması...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, Başkan ve Hazine ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenen birimlerin yükümlülükleri ve sorumluluklarını, Hazine ve Maliye Müfettiş...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, pozisyon değişikliği, disiplin, i...

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma usul ve esaslarını, akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin konuları, yapılan faaliyet ve verilen hi...

Vergi Konseyi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmelik

Bu Yönetmelik; su yapıları ile etkileşim içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile gerçekleşmesi muhtemel zararların önlenmesine yönelik olarak su yapıları ile ilgili hizmetlerde alınacak koruyucu güvenlik tedbirlerine dair usul ve esa...

Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; milli saraylar uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, teze ilişkin hususlar, yeterlik sınavının şeklini ve uygulamasını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumunu, milli saraylar uzman ve uzman y...