Kurum Yönetmelikleri

  • Sıralama

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesi ile turizm payının alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcam...

Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde Bulunan Tarihî Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan tarihî bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerek...

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kaynağına ve edinilme biçimine bakılmaksızın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun bünyesine girecek sabit kıymetlerin kayıtlara alınması, izlenmesi, takibi, hizmet birimleri arasında aktarımı, elden çıkarılması ve kayıtlardan düşülmesi g...

Kazandan Beslemesi Olanaksız Olan Jandarma Genel Komutanlığı Mensubu Erbaş/Erlere Ödenen Tayın Bedelinin Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kazandan beslemesi olanaksız olan; Jandarma Genel Komutan...

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara esas Çerçeve Anlaşmaların hazırlanmasına ve uygulamaya konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek am...

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esa...

Avrupa Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Meslek Yüksekokulu ve birimleri tarafından yapılacak yurt içi ve yurt dışı her türlü alım-satım, hizmet, inşaat, onarım ve bakım, kiralama, trampa, kiraya verme, finansal kiralama, taşıma, proje, etüt, müşavirlik ve benz...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Parasal Yetkileri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş veril...

Antalya Akev Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesi tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından yapılacak her türlü mal ve hizmet alım, satım, onarım ve bakım, taşıma, kiralama, finansal kiralama ve benzeri işlerde uygulana...

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Sandığın; gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, gelir, gider kesin hesabın ve bilançosunun çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin ge...