Kurum Yönetmelikleri

  • Sıralama

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait taşıt ve iş makinelerinin kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (v) Bendi Kapsamında Yapacağı Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Helal Akreditasyon Kurumunun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (v) bendine göre gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Helal Akreditasyo...

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisler ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, sınırlı ayni hak tesisi, trampası, arsa veya kat karşılığı in...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesi ile turizm payının alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcam...

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Varlıkların Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketine ait hurda, ihtiyaç fazlası demiryolu araçları, taşıtlar, iş makinası, tezgâh, teçhizat ile ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul ve yedek parçaların tespit edilerek satışına ilişkin u...

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce yürütülen dini yayın işleri ile ilgili idari, mali esasları, her türlü mal ve hizmetin satış gelirleri, bağış ve yardımlara dair hususları düzenlemek ve Başka...

Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde Bulunan Tarihî Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan tarihî bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerek...

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kaynağına ve edinilme biçimine bakılmaksızın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun bünyesine girecek sabit kıymetlerin kayıtlara alınması, izlenmesi, takibi, hizmet birimleri arasında aktarımı, elden çıkarılması ve kayıtlardan düşülmesi g...

Kazandan Beslemesi Olanaksız Olan Jandarma Genel Komutanlığı Mensubu Erbaş/Erlere Ödenen Tayın Bedelinin Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kazandan beslemesi olanaksız olan; Jandarma Genel Komutan...

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara esas Çerçeve Anlaşmaların hazırlanmasına ve uygulamaya konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek am...