Mali ve İhale

  • Sıralama

Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan veya çeşitli yollarla temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeden ihtiyaç fazlası bulunanlar veya standart dışı durumuna düşenler ile HEK durumunda olan...

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Teşekkülün 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, t...

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait taşıt ve iş makinelerinin kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (v) Bendi Kapsamında Yapacağı Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Helal Akreditasyon Kurumunun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (v) bendine göre gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Helal Akreditasyo...

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisler ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, sınırlı ayni hak tesisi, trampası, arsa veya kat karşılığı in...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesi ile turizm payının alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcam...

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Varlıkların Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketine ait hurda, ihtiyaç fazlası demiryolu araçları, taşıtlar, iş makinası, tezgâh, teçhizat ile ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul ve yedek parçaların tespit edilerek satışına ilişkin u...

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce yürütülen dini yayın işleri ile ilgili idari, mali esasları, her türlü mal ve hizmetin satış gelirleri, bağış ve yardımlara dair hususları düzenlemek ve Başka...

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemin...

Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde Bulunan Tarihî Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan tarihî bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerek...