Mevzuat

  • Sıralama

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)

Bu Tebliğ; Tahsilat genel tebliği tecil faizine ilişkindir.

Orta Vadeli Program (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1618)

Bu Karar; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli "Orta Vadeli Program (2020-2022)"ın onaylanmasına ilişkindir.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine ilişkin 1 Ekim 2019 tarih ve 1592 sayılı Cumhurbaşkan...

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)

Bu Karar; bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)

Bu Tebliğ, bankalarca ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade uzatımı işlemlerin...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)

Bu Tebliğ; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 23 ve 29 uncu maddelerinde, 18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamel...

AB Hibeleri

Bu Genelge, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) çerçevesinde yapılan iş ve işlemlerde doğabilecek...

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 810)

Bu Yönetmelik, kapsamında yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, genel bütçe kapsamındaki kamu...

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)

Bu Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, s...

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar

Bu Tebliğ, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmek amacıyla yürürlüğe konmuştur.