Mevzuat

  • Sıralama

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 2/4/2015 tar...

Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; araştırmaya açık arşiv belgelerinden yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerin yararlanması, yükümlülükleri ve arşiv belgesinin örneklerinin verilmesi hususlarında usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup,11 sayılı Devle...

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

Bu Tebliğ; Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında temel usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca malların toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartlara ilişkin us...

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi için; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine ve piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına, A...

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093)

Tarımsal ürünlerin 5300 sayılı tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depolarda muhafaza edilmesi halinde destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 4093)

“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

Bu Yönetmelik; ürüne “CE” işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, ilgili teknik düzenlemesinde ürüne “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsar.

Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında kaliteli, etkin ve verimli olarak yürütülmesini planlamak ve sağlamak amacıyla zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı,...