Mevzuat

  • Sıralama

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

Bu Tebliğ; Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında temel usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca malların toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartlara ilişkin us...

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi için; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine ve piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına, A...

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093)

Tarımsal ürünlerin 5300 sayılı tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depolarda muhafaza edilmesi halinde destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 4093)

“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

Bu Yönetmelik; ürüne “CE” işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, ilgili teknik düzenlemesinde ürüne “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsar.

Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında kaliteli, etkin ve verimli olarak yürütülmesini planlamak ve sağlamak amacıyla zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı,...

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul...

Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Çevre Ajansının yürüteceği faaliyetlerin zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirilmesine, organ ve hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesine, yönetim ve danışma kurulu üyelerinin atanmasına, personel ist...

Elektrikli Skuter Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olum...