Mevzuat

  • Sıralama

Altınbaş Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesinin, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştır...

Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/5)

Bu Tebliğ; tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde, kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

Bu Tebliğ; yerli üreticiler Basmacıoğlu Makine San. A.Ş., Yağmur Tarım Makineleri San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üreticiler Sarpaş Sanayi Ürünleri Paz. ve Tic. A.Ş., Beybolat Tarım Mak. San. ve...

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)

Bu Tebliğ; Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

Bu Tebliğ; gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına iliş...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

Bu Tebliğ; Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisi...

Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve Üniversite bünyesinde bulunan ve kurulacak olan AR-GE laboratuvarlarının çalışma usul...

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saa...

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; sanayi ve teknoloji uzmanı ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcılarında aranacak nitelikleri, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ama...