Planlama

  • Sıralama

Parselasyon Planı Bulunmayan Alanlarda İfraz ve Tevhid İşlemi Hk.

3194 sayılı Kanunun üçüncü bölüm başlığı “Arazi ve Arsa Düzenleme Esasları” şeklinde, 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “İma...

İmar Planlarına İtiraz Hk.

Belediyemizce İller Bankasına Uygulama+Nazım İmar Planı Revizyonu yaptırılmıştır. Planlarımız Belediye Meclisince onaylanarak 1 aylık askı süresi ile askıya çıkarılmış, askı sırsında 64 parseli ilgilendiren 94 adet dilekçe başvurusu olmuştur. İmar Ko...

Parselasyon Planı Bulunmayan Alanlarda İfraz ve Tevhid İşlemi Hk.

Merhabalar Hocam, 10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesinde “İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapıl...

İfraz

İyi günler hocam, kasaba halkından bir vatandaş parseline ifraz yaptırmak için kurumumuza başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda İmar planımızda bu parselin bir kısmı dikili tarım arazisinde bir kısmı da konut alanı olarak görülmektedir. Bu durumda bel...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşik Alanlarda İmar Uygulamaları Hk.

2014 yılında 6360 sayılı kanun kapsamında Köylerimiz Mahalle olmuş Belediyemize Bağlanmıştır. Bu alanlardaki uygulamalar 3194 sayılı İmar Kanunun 8/ğ ile (Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak yapılar ile ilgili uyulacak esaslar) başlığı altında 27....

Meskun Alanda İfraz Şartı

İyi günler hocam, İmar planımız içerisinde ( A-2) meskun yapıda ifraz şartı nasıldır? Gelişme konut alanında olduğu gibi en az 500 m2 sınırı var mıdır?

İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi Hk.

Belediyemizce İmar Planlarımız 10.01.2019 tarihinde onaylandı. 21.01.2019-22.02.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarıldı. Planlara itirazlar oldu ve bunlar 7 Mart 2019 tarihinde Belediye Meclisine sunuldu.Meclisimiz tekrardan imar kom...

İmar Planı Kararının İmzası

Merhaba Kolay gelsin. Belediyemizce Meclis Kararı ile onaylanan planlar 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.30 gün süre sonunda söz konusu plan paftalarına tüm meclis üyelerinin imzası gerekli midir? Yoksa tüm paftalara Belediye Meclis kararının yap...

Belediye Parsellerinin 18. Madde Uygulaması Kapsamında Tahsisi Hk.

Belediyemizde yapılacak olan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulamasında mülkiyeti belediyemize ait olan parsellerden bağış yapma yolu ile düzenleme ortaklık payının karşılanması doğru mudur? Meclis kararı gerekli midir? Encümen kararı yeterli o...

Plansız Alanlarda İfraz

Uluabat Mahallesi, 5 pafta, 1479 nolu parselde Karayolları tarafından 1999 yılında yol genişletilmesi amacıyla ifrazen kamulaştırma yapılmıştır. İfraz sonucu oluşan 2229 nolu parsel Nesibe SEZER ve Hissedarları adına, 2230 nolu parsel ise Karayolları...