Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

Teklif Edilen Malların Teknik Şartnameye Göre Değerlendirilmesi

Bu Karar; teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

Teknik Şartnamedeki Düzenlemelerin Rekabeti Engelleyebileceğinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; ihtiyacın en doğru şekilde ihtiyaç sahibi idarece tespit edilebileceği gibi idarelerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılayacak teknik kriterleri belirleme noktasında açıkça belli bir marka veya modeli işaret etmediği sürece idarenin ih...

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin, Teknik Şartnamenin Zeyilname ile Değişiklik Yapılan Son Halini Karşılamaması

Bu Karar; teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman istenebileceği, dolayısıyla, istekliler tarafından teknik şartnameye uygunluk belges...

İş Bitirme Belgesinin Şartnamedeki “belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin” Sunulmaması

Bu Karar; ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin e...

Sözleşme Hükümlerine Uygun Olmayan Belgelerin Sunulmasının Değerlendirilmesi

Bu Karar, sözleşmede kabul tarihi bulunmamakla birlikte en son düzenlenen fatura tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği; sözleşmede, personel çalıştırılıp çalıştırılmayacağına yönelik bir hüküm yer almadığı, bu nedenle Sosyal Güvenl...

Teknik ve İdari Şartnamenin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Bu karar, şartnamelerde ki maddelerin birbiriyle uyumlu olmaması üzerine verilen düzeltici işlem kararı ile ilgilidir.

Hizmet Alımı İşlerinde Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı Arasında Çelişki Olması

Bu Karar, teknik şartnamede belirtilen bir hususta sözleşmede belirlenen bir madde ile çelişki oluşması durumunda, sözleşme de aykırılığı oluşturan hususlar ayrıntılı açıklanmış ise, bunun mevzuat açısından sıkıntı oluşturmayacağına ilişkindir.

Teknik Şartnamede Azami ve Asgari Miktar veya Gramaj Belirtilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, teknik şartnamede belirtilen malzeme özellikleri listesinde gramaj veya ölçülerin azami ve asgari olarak belirtilmesinin mevzuata uygun olacağı hakkında Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İhale Konusu Malların Şartname ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı olması

Bu Karar; yapılan ihalenin idari şartnamesine göre, ihale aşamasında numune değerlendirilmesi yapıldığı ve değerlendirme neticesinin teknik şartnameye uygun olmadığına ilişkindir.

Hizmet Alımı İşlerinde Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısında Belirlenen Bir Ceza Hükmünün, Dış Kaynaklı Durumlardan Da Oluşabileceği Dolayısı İle Maddenin Yanlış Olduğu Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, Teknik şartnamede belirtilen bir hususta belirlenen ceza hükmünün dış kaynaklı olarak da oluşabileceği şeklinde yapılan itirazın, sözleşmede sadece sözleşme konusu iş ile alakalı durumlardan kaynaklanması halinde ceza hükmünün geçerli olduğ...