Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

Araç Kiralama İhale Kapsamında Çalıştırılacak Araçlarda Belirli Bir İlin Plakasının Olma Şartının Aranması

Bu karar; herhangi bir ayrım yapılmaksızın kiralamaya konu araçların tamamı için belli bir il plakasına kayıtlı olma şartının aranmasının, Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırılık teşkil edip etmeyeceğine ilişkindir.

Girdi Maliyetlerindeki Yüksek Fiyat Artışlarının, İsteklinin Sözleşme İmzalama Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırıp Kaldırmayacağı

Bu karar; ihale konusu işin girdi maliyetlerindeki yüksek fiyat artışları nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünün ortadan kalkıp kalkmayacağı ve ihalenin bu sebepten dolayı iptal edilip edilemeyeceğine ilişkindi...

İhale Konusu İşin Girdi Maliyetlerindeki Yüksek Fiyat Artışlarının, Sözleşme İmzalama Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırıp Kaldırmayacağı

Bu karar; ihale konusu işin girdi maliyetlerindeki yüksek fiyat artışları nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünün ortadan kalkıp kalkmayacağı ve ihalenin bu sebepten dolayı iptal edilip edilemeyeceğine ilişkindi...

Kira Sözleşmesi İle Kamyonetin Aşırı Düşük Açıklamasının Yapılıp Yapılamayacağı, Aşırı Düşük Açıklamasında Nelere Yer Verilmesi Gerektiği

Bu karar; 3 yıllık bir işte, aracın fenni muayene, egzoz emisyon ölçüm giderlerine ilişkin TÜVTÜRK internet sitesinden alınan bedellerin daha sonraki yıllara YÜFE oranına göre güncellenerek aşırı düşük açıklama yapılmasının mevzuata uygun olup olmadı...

İhale Üzerinde Kalan Birinci ve İkinci İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamamaları Halinde Üçüncü En Avantajlı Firma İle Sözleşme İmzalanıp İmzalanamayacağı

Bu karar; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşmenin imzalanmaması durumunda mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanacağı (ihalelere katılmaktan yasaklanma, geçici teminatın gelir kaydedilmesi) bu durumda ihale yetkilisinin uygun görm...

İhale Sürecinin Uzaması Nedeniyle Sözleşmenin Geç İmzalanmasının İşin Bitirme Tarihini Etkileyip Etkilemeyeceği

Bu karar; süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde...

Döviz Kurlarındaki Yükselişin, İhaleler Açısından Mücbir Sebep Sayılıp Sayılmayacağı

Bu karar; döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklı fiyat artışlarının 4735 sayılı Kanun çerçevesinde mücbir sebep halleri içerisinde ele alınıp alınamayacağına ilişkindir.

Kesin Teminat Süresinin Sözleşme Tasarısında Belirtilmemesinin Teklif Vermemeyi Etkileyip Etkilemeyeceği

Bu karar, kesin teminat süresinin Sözleşme Tasarısı’nda belirtilmemesine ilişkin eksikliğin, sözleşmeye davet yazısında giderilebileceği, bu nedenle bu durumun teklif fiyatı oluşturulmasına ve sunulan tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesine en...

Sözleşmenin İmzalanması Sonrasında İşteki Maliyetlerin İhale Konusu İşin Yerine Getirilemeyecek Düzeyde Artması

Bu karar, sözleşmenin imzalanması sonrasında ihale konusu işteki maliyetlerin ihale konusu işin yerine getirilemeyecek düzeyde artması durumunda Kamu İhale Kanunu ve Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli başvurularda bulunabileceği, iha...

Döviz Kuru Artışının İhale İptalini Gerektirip Gerektirmeyeceği

Bu karar, döviz kuru artışı ve ekonomik olumsuzlukların hizmet alımı işinin iptaline gerekçe olup olamayacağına ilişkindir.