Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

Teklif Edilen Malların Teknik Şartnameye Göre Değerlendirilmesi

Bu Karar; teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

Hizmet Alımı İşlerinde Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı Arasında Çelişki Olması

Bu Karar, teknik şartnamede belirtilen bir hususta sözleşmede belirlenen bir madde ile çelişki oluşması durumunda, sözleşme de aykırılığı oluşturan hususlar ayrıntılı açıklanmış ise, bunun mevzuat açısından sıkıntı oluşturmayacağına ilişkindir.

Teknik Şartnamede Azami ve Asgari Miktar veya Gramaj Belirtilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, teknik şartnamede belirtilen malzeme özellikleri listesinde gramaj veya ölçülerin azami ve asgari olarak belirtilmesinin mevzuata uygun olacağı hakkında Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İhale Konusu Malların Şartname ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı olması

Bu Karar; yapılan ihalenin idari şartnamesine göre, ihale aşamasında numune değerlendirilmesi yapıldığı ve değerlendirme neticesinin teknik şartnameye uygun olmadığına ilişkindir.

Hizmet Alımı İşlerinde Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısında Belirlenen Bir Ceza Hükmünün, Dış Kaynaklı Durumlardan Da Oluşabileceği Dolayısı İle Maddenin Yanlış Olduğu Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, Teknik şartnamede belirtilen bir hususta belirlenen ceza hükmünün dış kaynaklı olarak da oluşabileceği şeklinde yapılan itirazın, sözleşmede sadece sözleşme konusu iş ile alakalı durumlardan kaynaklanması halinde ceza hükmünün geçerli olduğ...

İdarenin İncelemesinin Uzaması Durumunda Teklif Geçerlilik Süresi Geçer İse Sözleşme İmzalanıp İmzalanmayacağı

Bu Karar, idarenin inceleme süresinin uzaması durumunda teklif geçerlilik süresi geçmiş ise, firmanın da istemesi durumunda sözleşme imzalayabileceği ve bunu n mevzuata uygun olduğuna ilişkindir.