Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

Teklif Geçerlik Süresi, Sözleşmenin İmzalanma Tarihi İlişkisi

Bu karar; ihalelere verilen tekliflerin geçerlik süresinin, sözleşmenin imzalanması gereken tarihe kadar geçerli olmasının zorunlu olup olmayacağına ilişkindir.

Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi İle Sözleşme İmzalanması Şartları

Bu karar, bir ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmiş olması halinde, en avantajlı ikinci teklif sahibi ile hangi şartlar altında sözleşme imzalanabileceğine ilişkindir.

Üzerine İhale Kalan İsteklinin Sözleşme İmzalamaması Halinde Yasaklama Kararı Verilme Süresi ve Yetkili İdare

Bu Karar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan bir ihalede, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında verilecek yasaklama kararlarının hangi süre içerisinde ve hangi kurum...

Teknik Şartnamede Sözleşme Süreci ile İlgili İstenilen Belgeyi İhale Aşamasında Sunmayan İsteklinin Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılıp Bırakılmayacağı

Bu karar, Teknik Şartname düzenlemesinde yer alan belgenin ihaleye katılımda sunulmasının istenilmemesi durumunda, bu hususun yeterlik kriteri olarak değerlendirilerek, isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılıp bırakılamayacağı...

İş Deneyim Olarak Diploma Sunan Gerçek Kişinin İhalede Ayrıca Ortaklık Tespit Belgesini Sunmasının Gerekip Gerekmediği

Bu karar, pilot ortağın iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesini sunması durumunda ayrıca bir belge sunma zorunluluğunun bulunup bulunmadığına ilişkindir.

Sözleşme İmzalandıktan Sonra İsteklinin Hakkında Yasaklama Kararı Olduğunun Öğrenilmesi

Bu karar, isteklinin sözleşme imzalandıktan sonra yasaklı olduğunun öğrenilmesi halinde sözleşmenin 4735 sayılı Kanun uyarınca feshedilip feshedilemeyeceği ve kesin teminatlara ne gibi işlemler yapılacağına ilişkindir.

Teklif Edilen Malların Teknik Şartnameye Göre Değerlendirilmesi

Bu Karar; teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

Teknik Şartnamedeki Düzenlemelerin Rekabeti Engelleyebileceğinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; ihtiyacın en doğru şekilde ihtiyaç sahibi idarece tespit edilebileceği gibi idarelerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılayacak teknik kriterleri belirleme noktasında açıkça belli bir marka veya modeli işaret etmediği sürece idarenin ih...

Verilen Numunelerin Teknik Şartnamelere Uygun Olmaması

Bu Karar; ihale komisyonunda işin uzman kişisi olan yetkililerin, alınan numunelerin teknik şartnameye uygun olduğunu tespit edebilmesine ilişkindir.

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin, Teknik Şartnamenin Zeyilname ile Değişiklik Yapılan Son Halini Karşılamaması

Bu Karar; teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman istenebileceği, dolayısıyla, istekliler tarafından teknik şartnameye uygunluk belges...