Sayıştay

  • Sıralama

Araçların Periyodik Muayene İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmemesi Sonucu Doğan Gecikme Cezası

Bu Karar; belediye envanterine kayıtlı olan araçların periyodik muayene işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmemesi sonucu gecikme cezası ödenmesi sonucunda ödenen miktara tazmin hükmü verilmesine ilişkindir.

İdare Personelinin Yapabileceği İş İçin İhale Yoluyla Mali Danışmanlık ve Dış Denetim Hizmeti Alınması

Bu Karar; idare personelinin yapabileceği iş için ihale yoluyla mali danışmanlık ve dış denetim hizmeti alınması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi neticesinde tazmin hükmü verilmesine ilişkindir.

İhale Dokümanı ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılması

Bu Karar; toplu taşıma elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi işinde yükleniciye ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak bilet bedelinin fazla ödenmesi neticesinde verilmiştir.

Alanları İşgal Eden İşletmelerden Ecrimisil Alınmaması

Bu Karar; belediye tasarrufunda bulunan alanları işgal eden işletmelerden ecrimisil alınmaması gerekçesiyle verilmiştir.

Muhasebe Yetkilisi Yerine Görevli ve Yetkili Olmayan Kişilerin İmzası veya İmza Olmadan Ödeme Yapılması

Bu Karar, belediye tarafından yapılan harcamalara ilişkin bazı ödeme emirleri ile ilgili belediyede yasal olarak görevli olan muhasebe yetkilisi yerine görevli ve yetkili olmayan kişilerin imzası veya imza olmadan ödeme yapılması gerekçesiyle verilmi...

İlan ve Reklam Vergisinin Eksik Tahsil Edilmesi

Bu Karar; belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan reklam alanları, reklam teşhir ürünleri ve mobilyalarının kullanılması ve kiralanmasına ilişkin işletme hakkı ihalesinde, ihaleyi 5 yıllık süre ile yüklenimine alan şirketten ilan ve rekl...

Kiralama İşlemlerinde KDV Tahakkuk ve Tahsilinin Gerçekleştirilmemesi

Bu Karar; belediyeye ait bir gayrimenkulün kiralanmış olması, söz konusu gayrimenkulün kendi başına bir iktisadi işletme oluşturmaması veya belediyeye ait bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı olmaması durumlarında, söz konusu kiralama işleminin K...

Kesin Teminatın Güncellenerek Yükleniciden Tahsil Edilmemesi

Bu Karar, kesin teminatın güncellenerek yükleniciden tahsil edilmemesi dolayısıyla oluşan kamu zararının muhasebe yetkilisi (Mali Hizmetler Müdürü) ile gerçekleştirme görevlisinden tazmin edilecek olması gerekçesiyle verilmiştir.

Belediye Şirketinden İşgal Harcı Alınmaması

Bu karar; büyükşehir belediyesince mevzuata aykırı olarak ilgili şirketten alınmayan işgal harcı ve şirketten alınmayan geçiş hakkı bedeli tutarları ile ilgili olarak belediye meclisinin ilgili şirketin belediye tasarrufunda bulunan yerlere yaptığı y...

Belediyelerce Damga Vergisi Ödenip Ödenmeyeceği

Bu Karar; belediye tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığına verilen beyanname ve bildirgeler sebebiyle damga vergisi ödenmesi üzerine verilmiştir.