Sivil Toplum

  • Sıralama

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, jeoloji mühendislerinin mesleki çalışmalarının niteliğini ve güvenilirliğini arttırmak, jeoloji mühendisliği uygulamalarında kabul edilmiş/edilebilir davranışları belirlemek ve mükemmelliği teşvik etmek, mesleki hizmet uygulamalarının...

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sanayi sitelerinin alt yapı inşaatının tamamının, üst yapı inşaatının ise yüzde yetmişine kadar olan kısmının kredi ile desteklenmesine ve kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürl...

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem göreceği Borsanın kuruluşuna, faaliyetlerine ve bu faaliy...

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkları 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35/A maddesi hükmüne göre uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanaca...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin bireysel ve kurumsal üyeleri olan değerleme uzmanları ve değerleme kuruluşlarının üyeliğe giriş ücretleri ile üyelik aidatlarının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Türkiye Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü

Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulma...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasının amaç, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bilgisayar Mühendisleri Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve tem...

Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü

Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Okçuluk Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü

Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Halter Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.