Sivil Toplum

  • Sıralama

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubunun kuruluş, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, özgün bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla jeoloji bilimi ve mühendisliğinin gelişmesine ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkısı olmuş bilim insanlarının, uygulamacı ve araştırmacı meslektaşların çalışma ve hizmetlerini değerlend...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Fotoğraf, Film ve Karikatür Arşivi, Sergisi ve Eğitimi Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Jeoloji Mühendisleri Odasının, yerbilimleri alanına özgü olarak nitelikli fotoğraf, film ve karikatürlerin toplanması, derlenmesi, kataloglanması, çoğaltılması ve bu konularda bilgi ve becerilerinin artırılmasına ilişkin kurs, seminer...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, jeoloji mühendislerinin mesleki çalışmalarının niteliğini ve güvenilirliğini arttırmak, jeoloji mühendisliği uygulamalarında kabul edilmiş/edilebilir davranışları belirlemek ve mükemmelliği teşvik etmek, mesleki hizmet uygulamalarının...

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sanayi sitelerinin alt yapı inşaatının tamamının, üst yapı inşaatının ise yüzde yetmişine kadar olan kısmının kredi ile desteklenmesine ve kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürl...

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem göreceği Borsanın kuruluşuna, faaliyetlerine ve bu faaliy...

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkları 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35/A maddesi hükmüne göre uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanaca...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin bireysel ve kurumsal üyeleri olan değerleme uzmanları ve değerleme kuruluşlarının üyeliğe giriş ücretleri ile üyelik aidatlarının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Türkiye Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü

Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulma...