Soru Cevap

  • Sıralama

Ruhsatsız işyerinden Geçmişe Dönük İlan ve Reklam Vergisi İle ÇTV Alınması Hk.

İyi çalışmalar, belediye ruhsat almadan iş yeri çalıştıran bir işyeri tesbit edilmiştir. Bu işyerinin vergi dairesinde açılış kaydı 15.01.2006'dır. Ruhsat talebinde bulunan söz konusu işyerinin ÇTV ve İlan reklam vergilerinin tahakkuk tarihi belediye...

Ruhsatlandırmada Alınan Ücretlerin İadesi Hk.

Sayın Hocam; bir kooperatifin belediyemize, yaptığı inşaat alanı ile ilgili başvurularında, tüm proje iş ve işlemleri ile ilgili ücretlendirmeleri 4000 m² üzerinden yaptırmış, ancak sonraki yıl, ilgili kooperatif buradaki m² sini hizmet alanının dışı...

Pandemi Dolayısıyla İşyeri Kiralarında İndirim ve Süre Uzatımı Hk.

Hocam saygılar. Kovit -19 salgını nedeniyle belediyemiz tarafından kiraya verilen işyerleri için 7244 sayılı kanunda bahsi geçen maddelere istinaden 1- Kiraya verilen işyerlerinden kirasını peşin ödeyenlere destek amaçlı 2021 kira bedellerinin % 50's...

İkramiyeden Gelir Vergisi Kesintisi Hk.

Personele 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi gereği verilen ikramiyeden gelir vergisi, damga vergisi gibi kesintiler yapılabilir mi?

Şirket İşçilerine Gerçekleştirme Görevi Verilmesi Hk.

696 sayılı KHK ile çalışan personel gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilebilir mi?

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesinde Damga Vergisi ve Harç Alınması Hk.

Hocam Merhabalar. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvuru beyanlarında damga vergisi alabilir miyiz? Ayrıca ruhsatlandırma sürecinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden ön kontrol ve tetkik harcı alabilir miyiz?

Yapılandırılmış Borçların Katsayı Farklarının Muhasebeleştirilmesi Hk.

Sayın hocam günaydın. Yapılandırılmış ssk ve vergi borçlarının muhasebe kaydı 438 kayıt yapılırken asıl borç ile taksitlendirme katsayı farkı ayrı ayrı hangi hesaplarda gösterilecek? Ssk, emekli sandığı, vergi borçları bunları 438 hesabın hangi alt h...

Borçlanma Limitleri Hk.

Sayın Hocam; 5393 S. K. 68 /e bendi; "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerl...

Büyükşehirden Önce Belediye Mücavir Alanı İçerisinde Bulunan Köylerde Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile daha önce köy statüsünde iken mahalleye dönüştürülen yerler, iş bu kanunun geçici 1.madd...

Yapılandırma Başvurusunun Posta Yoluyla Yapılması Hk.

Mükellefimiz tarafından 7256 sayılı yasa kapsamında borçlarının yapılandırılması için başvuru dilekçesini 29.01.2021 tarihinde iadeli taahhütlü olarak göndermiş olduğu posta idaremize 05.02.2021 tarihinde ulaşmıştır. Bu durumda, mükellefimizin bu dur...