Tebliğler

  • Sıralama

2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekâletle kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim y...

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Bu Tebliğ; yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından temin edilen suların arıtılması için inşa edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve normlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirmesi...

Toptancı Halinde veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malların adı, cinsi ve bildirim birimine ilişkin hususları kapsar.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği

Bu Tebliğ; içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sist...

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

Bu Tebliğ; Sürekli atıksu izleme sistemlerinin özelliklerinin belirlenmesi; kurulması, işletilmesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan; atıksu arıtma...

İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; içme suyu temin edilen akifer ve kaynakların nitelik ve nicelik olarak mevcut durumunun korunması, kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi için koruma alanlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeoterm...

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin ve Özel İdarelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 23/07/1995 Tarihli ve 4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun’un (29/05/2003 tarihli ve 4864 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle değişik) 6 ncı maddesi, tabii afete maruz...

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği

Bu Tebliğ; 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin öngördüğü sorumluluk, izin alma esasları ile ilgili idari usul ve uygulamaları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; alıcı ortama her t...

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

Bu Tebliğ; 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, havzanın fiziki ve teknik özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilmesi, koruma alanları ve k...

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

Bu Tebliğ; 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği uyarınca hassas su alanları ve az hassas su alanlarının tespiti, izlenmesi ile bu alanlara yapılacak kentsel atıksu deşarjlarının tabi olacağı u...