Tebliğler

  • Sıralama

Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (No: 2019/52)

Bu Tebliğ, ülkemiz bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi ve bulaşık alanlarda k...

2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (No: 2019/51)

Bu Tebliğ; patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanmış olup, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, patates siğil...

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/53)

Bu Tebliğ; Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde gönü...

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2019/50)

Bu Tebliğ; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere d...

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2019/18)

Bu Tebliğ; bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamak amacıyla yayınlanmıştır.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

Bu Tebliğ; 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesin...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)

Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamas...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/25)

Bu Tebliğ; 12/1/2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6301.40 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “sentetik lifl...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/26)

Bu Tebliğ; 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) ile Hindistan Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5503.20.00.00.00 g...