Yaklaşık Maliyet

  • Sıralama

Sözleşmeye Davet Aşamasında Yaklaşık Maliyetin Güncellenip Güncellenemeyeceği

Bu karar; sözleşmeye davet aşamasında yaklaşık maliyetin güncellenmesinin mümkün olup olmadığına ilişkindir.

Hizmet İşinde, İhale Tarihinde Yaklaşık Maliyetin Hangi Hallerde Değiştirilebileceği veya Yeniden Hesaplanabileceği

Bu karar; yaklaşık maliyetin hesaplandığı günden ihale ilan tarihine kadarki süreçte hangi durumlarda yaklaşık maliyetin güncellenebileceğine ve bu konuda idarenin yetkisinin sınırlarının ne olduğuna ilişkindir.

Kamu İhale Mevzuatında Belirtilen Fiyat Dışı Unsur Çeşitleri

Bu karar, ihale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurların fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği ve bunların neler olduğuna ilişkindir.

Yaklaşık Maliyetteki Hatanın İhalenin İptalini Gerektirip Gerektirmeyeceği

Bu karar, yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın ihalenin iptaline gerekçe oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Yaklaşık Maliyette Tespit Edilen Hatanın İhalenin Sonucuna Etkisi

Bu karar; yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın ihalenin iptaline gerekçe oluşturup oluşturmayacağı, yaklaşık maliyetteki hataların esaslı olup olmadığının önemli olup olmadığına ilişkindir.

Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplandığı Gerekçesiyle İhalenin İptali

Bu karar; sözleşmeye davet yapıldıktan sonra yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet İhalelerinde Asgari İşçilik Maliyetinin Altında İşçilik Bedeli Sunan İsteklilerin Durumu

Bu karar, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde isteklilerin toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunması halinde, bu isteklilerin sundukları tekliflerin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılamayacağına ilişk...

İlan Yapıldıktan Sonra Değişen Mevzuatın İhale Şartlarını Etkileyip Etkilemeyeceği

Bu Karar; ilan yapıldıktan sonra değişen mevzuatın ihale şartlarını etkilemeyeceği, yapılan ilanda istenilen araçların belirtildiği ve rekabeti engellediği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmemesine ilişkin kurul kararının ihalenin iptalinin sağla...

İş Bitirme Belgesinin Uygunluğunun ve Yaklaşık Maliyet Hesaplamasının Değerlendirilmesi

Bu Karar; iş bitirme belgesine konu işin benzer işler ile benzerlik göstermediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer özellikte olmadığı ayrıca belirtilen hatanın giderilerek yaklaşık ma...

Fazla ve Ara Öğün Yemeklerinin Teklif Cetvelinde Bulunup Bulunmaması

Bu Karar, yemek alım ihalelerinde Teklif Birim Fiyat cetvelinde gösterilmemesine rağmen, diğer açıklama ve şartname içerisinde belirtilen fazla ve ara öğün yemeklerinin teklif cetvelinde bulunup bulunmaması, yemek alımı ihalesi yapılırken yüklenici...