Yaklaşık Maliyet

  • Sıralama

İlan Yapıldıktan Sonra Değişen Mevzuatın İhale Şartlarını Etkileyip Etkilemeyeceği

Bu Karar; ilan yapıldıktan sonra değişen mevzuatın ihale şartlarını etkilemeyeceği, yapılan ilanda istenilen araçların belirtildiği ve rekabeti engellediği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmemesine ilişkin kurul kararının ihalenin iptalinin sağla...

İş Bitirme Belgesinin Uygunluğunun ve Yaklaşık Maliyet Hesaplamasının Değerlendirilmesi

Bu Karar; iş bitirme belgesine konu işin benzer işler ile benzerlik göstermediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer özellikte olmadığı ayrıca belirtilen hatanın giderilerek yaklaşık ma...

Fazla ve Ara Öğün Yemeklerinin Teklif Cetvelinde Bulunup Bulunmaması

Bu Karar, yemek alım ihalelerinde Teklif Birim Fiyat cetvelinde gösterilmemesine rağmen, diğer açıklama ve şartname içerisinde belirtilen fazla ve ara öğün yemeklerinin teklif cetvelinde bulunup bulunmaması, yemek alımı ihalesi yapılırken yüklenici...

Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Birim Fiyatın Belirlenmesinde Virgülden Sonra Kaç Rakamın Kullanılması Gerektiği

Bu Karar, yaklaşık maliyet hesabının yapılmasında idarenin kullanacağı birim fiyatı belirler iken virgülden sonra istediği kadar rakamı kullanabileceği ve bu durumun ihale mevzuatı açısından sakıncalı olmayacağına ilişkindir.

Yemek Alım İhalelerinde Entegre ve-veya Ek Binalara Yapılacak Yemek Dağıtımının Yaklaşık Maliyet İçerisinde Ayrıca Belirtilip Belirtilmemesi

Bu Karar, entegre ve-veya ek binaların ihtiyaç miktarının ana bina ihtiyaç miktarları içerisinde belirlenmesinin ihale mevzuatı açısından sorun teşkil etmeyeceği ve bu durumun ihalenin iptaline gerekçe olamayacağı hakkındadır.

Yemek Alım İhalelerinde İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması, Kaynakların Verimli Kullanılması Sorumluluğu

Bu Karar, yemek alım ihalelerinde istenilecek malzeme özelliklerinin, istenilecek araç - gereç özelliklerinin belirlenmesinin tamamen kurum takdirinde olduğu hakkındadır.