Yargı Kararları

  • Sıralama

Ecrimisil ve Kira Dönemlerinin Çakışması Halinde O Döneme İsabet Eden Kira Bedeli

Bu Karar, kiraya veren tarafından kiracıya teslim edilen taşınmaz her ne kadar kiracı tarafından kullanılmışsa da bunun karşılığında tapu maliki hazineye karşı sorumlu tutulup, ecrimisil tazminatı talep edildiği anlaşılmakla mahkemece ecrimisil ödem...

Personel Giderlerinin kanunen Belirlenen Oranı Aşmasına Rağmen Yeni Personel İstihdam Edilmesi

Bu Karar, Personel Giderlerinin bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarın yüzde 30’unu aşmasına rağmen yeni personel istihdam edilmesi halinde belediye başkanının sorumluluğuna ilişkindir.

Belediye Başkanına Sosyal DengeTazminatı Ödenip Ödenemeyeceği

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanının özlük haklarını düzenleyen 39’ uncu maddesine aykırı olarak sosyal denge yardımı ödenmesi suretiyle kamu zararına sebep olunduğuna ilişkindir.

Belediye Yetkililerinin Gezi Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi

Bu Karar; belediyede çalışan bazı birim müdürleri, işçiler ve sivil toplum kuruluşu üyelerine düzenlenen gezilere ilişkin konaklama ve yemek giderlerinin belediye bütçesinin “Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri” tertibinden ödenmesi neticesinde kamu...

Profesyonel Spor Kulüplerine Maddi Yardımda Bulunulması

Bu Karar; profesyonel spor kulüplerine mevzuata aykırı olarak maddi yardımda bulunulması konusuna ilişkindir.

Belediyelere Kayyum Atanması Nedeniyle Bazı Hakların İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; bazı belediyelere kayyum atanması nedeniyle adil yargılanma hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile ayrımcılık yasağı ve seçilme hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarına Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Bu Karar; Belediye Başkan Yardımcılığı yapan belediye meclis üyelerine sosyal denge tazminatı ödenmesine istinaden verilmiştir.

Belediye Sınırları Dışına Gönderilen Çiçek Bedelleri

Bu Karar; belediye sınırları dışında kalan yerlere çiçek gönderildiği ve bedelinin de belediye bütçesinden karşılanması sonucu yapılan ödemelerle ilgilidir.

Rayiç Bedelden Daha Yüksek Fiyatla Mal Alınması

Bu Karar; çok sayıda yerel gazetenin rayiç bedelin üzerinde fiyatlarla satın alınması üzerine verilmiştir.

Belediye Meclis Üyelerine Yemek Ücreti Verilmesi

Bu Karar; Belediyenin görevleri ve giderleri arasında yer almamasına rağmen Belediye Meclis Üyelerine, Belediye Meclis toplantıları dolayısı ile yemek verilmesi ve bedelinin de Belediye Bütçesinden karşılanması sonucu ödenen tutarın kamu zararı oluşt...