Yargı Kararları

  • Sıralama

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Sözleşmenin Feshi ve Tapu İptâli Tescil İstemi

Bu Karar; eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince sözleşmenin feshi ve tapu iptâli tescil istemine ilişkindir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespit ve Tescili Davasında İdare Lehine Vekalet Ücreti

Bu Karar, kamulaştırma bedelinin tespit ve tescili davasında taşınmaz malikinin davalı sıfatını kazanması kanundan kaynaklandığından, davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğine ilişkindir.

Kamulaştırma Yapılan Taşınmazın Boşaltılması ve Teslimine İlişkin İcra Emri Gönderilip Gönderilemeyeceği

Bu Karar; kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenebilecek olup, taşınmazın teslimine ilişkin icra emri gönderilemeyeceğine ilişkindir.

Mera İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Kadim Yararlanma Hakkı

Bu Karar; Mera iddiasına dayalı tapu iptali ve kadim yararlanma hakkına ilişkindir.

Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Kentsel Sit Alanı İçerisinde Kaldığı Belir­tilen Taşınmazda Basit Onarım İznine Aykı­rılık

Bu Karar; özel çevre koruma bölgesi ve kentsel sit alanı içerisinde kalan taşınmaz için alınan tadilat izninde yer alan basit onarım iznine aykı­rı olarak yapıyı taş ile kaplayıp, mevcut eski girişi de oda olarak ka­patılmasının müeyyidesinin ne olac...

İlçe Belediye Meclisinde Reddedilen Plan Değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde Kabulünün Mahiyeti

Bu Karar, ilçe belediyesi meclisi kararıyla reddedilen ve onay için Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesinin sonuçlarına ilişkindir.

İlave Hizmet Bedelinin Ödenmemesinin Yapının Mühürlenmesini Gerektirip Gerektirmediği

Bu Karar; ilave hizmet bedelinin ödenmemesinin yapı denetim sözleşmesine uyulmaması anlamına gelmediği, dolayısıyla buna dayanılarak yapının mühürlenerek inşaatın durdurulamayacağına ilişkindir.

İmara Aykırı Olarak İnşa Edilen Yapının Belediye Tarafından Yıktırılması ve Yıkım Masraflarının Tahsili

Bu Kararda; belediye tarafından imara aykırı olduğundan dolayı inşaat sahibi tarafından yıkılmaması nedeniyle yıktırılan yapıya ait yıkım masraflarının inşaat sahibinden tahsil edilmesine ilişkindir.

İmar Kirliliğine Neden Olmada Sorumluluk

Bu Karar, kişinin iş yerini işletmeye başladığı tarihten önceki tadilatlardan sorumlu olup olmayacağına ilişkindir.

3194 sayılı Kanunun 27. Maddesinde Öngörülen Usul ve Esaslara Uyulmadan Köy Yerleşik Sınırları İçerisinde Yapılan Yapılar Hakkında Uygulanacak Para Cezasının Miktarı

Bu Karar; köy yerleşik alanı sınırları içinde 3194 sayılı Kanunun 27. maddesinde öngörülen usul ve esaslara uyulmadan yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hesaplanacak para cezasının miktarının ne olacağı il...