Yargı Kararları

  • Sıralama

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

Bu Karar; imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen payın takdir edilen karşılığın arttırılması davalarında, taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve değerlendirme tarihine yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları...

Kamulaştırma Bedelinin Depo Edilmesi

Bu Karar; kamulaştırma bedelinin verilen kesin süre içerisinde depo edilmemesinin sonuçlarına ilişkindir.

Kamulaştırma Bedelinin ödenmesinde Yasal Faizin Bitiş Tarihi

Bu karar; mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinden kamulaştıran idarenin kıymet takdir komisyonu raporunda belirlenen ve hemen ödenmesine karar verilen kısmına karar tarihine, üçer aylık vadeli mevduatta numaralandırılmasına karar verilen fark...

Kadastral Parselin İhyasına Yönelik Tapu İptali ve Tescil Talebi

Bu Karar; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine eklenen fıkra ile imar parselinin kadastral parsele ihyasına yönelik dava konusu talebin idareye başvuru yoluyla çözülmesi gerektiğine ilişkindir.

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Payın Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

Bu Karar; imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması istemine ilişkindir.

Boğaziçi Kanunu Uyarınca Yıkım Emrinin Nasıl Tebliğ Edileceği

Bu Karar, Boğaziçi Kanunu uyarınca yıkım emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın güvenlik kuvvetleri ya da belediye zabıta kuvvetleri tarafından mal sahibine veya müteahhide tebliğ edileceği hakkındadır.

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tespiti

Özet: Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın bedelinin tahsili davasında; taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde re'sen emsal...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Sözleşmenin Feshi ve Tapu İptâli Tescil İstemi

Bu Karar; eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince sözleşmenin feshi ve tapu iptâli tescil istemine ilişkindir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespit ve Tescili Davasında İdare Lehine Vekalet Ücreti

Bu Karar, kamulaştırma bedelinin tespit ve tescili davasında taşınmaz malikinin davalı sıfatını kazanması kanundan kaynaklandığından, davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğine ilişkindir.

Kamulaştırma Yapılan Taşınmazın Boşaltılması ve Teslimine İlişkin İcra Emri Gönderilip Gönderilemeyeceği

Bu Karar; kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenebilecek olup, taşınmazın teslimine ilişkin icra emri gönderilemeyeceğine ilişkindir.