Yargı Kararları

  • Sıralama

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılarak Ödenmesi Sebebiyle, Mülkiyet ve Adil Yargılanma Haklarının İhlali

Bu karar; kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, istinaf itirazının incelenmemesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği...

Taşınmazın İmar Planında Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; taşınmazın, imar planında kamu hizmeti alanına ayrılmasının mülkiyet hakkına ihlal ettiği sebebiyle, taşınmazını dilediği gibi kullanamama iddiasına ilişkindir.

Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planlarında Farklı Statülerde Görünen Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmış Olması

Bu karar; Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi uygulama imar planında park alanı, nâzım imar planında ise yeşil alan statüsünde kalan taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlanmış olması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Taşınmazların İmar Planında Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali Başvurusu

Bu karar; taşınmazın imar planında kamu hizmeti alanına ayrılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İmar Planında Taşınmazın Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; imar planında taşınmazın kamu hizmeti alanına ayrılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Ruhsatsız Binanın Yıkılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; ruhsatsız olan binanın yıkılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Terkini

Bu karar; kamulaştırma bedelinin bloke edilmesi için kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

Bu Karar; imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması istemi üzerine verilmiştir.

Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedeli Ödenerek Davanın Sonucu Beklenmeden Yol Olarak Terkini

Bu Karar, arsa niteliğindeki taşınmazın emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilip, tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden ödenerek, taşınmazın tapu kaydının iptali ile yol olarak terkinine karar verilmesinin uygun...