Yargı Kararları

  • Sıralama

Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planlarında Farklı Statülerde Görünen Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmış Olması

Bu karar; Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi uygulama imar planında park alanı, nâzım imar planında ise yeşil alan statüsünde kalan taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlanmış olması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

Bu Karar; imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması istemi üzerine verilmiştir.

Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedeli Ödenerek Davanın Sonucu Beklenmeden Yol Olarak Terkini

Bu Karar, arsa niteliğindeki taşınmazın emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilip, tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden ödenerek, taşınmazın tapu kaydının iptali ile yol olarak terkinine karar verilmesinin uygun...

Gecekonduların Yeşil Alanda Kalması Nedeniyle Yıkılması Sonucu Uğranılan Zararın Giderilmemesi

Bu karar; başvuruculara ait gecekondunun imar planında yeşil alanda kaldığı gerekçesiyle yıkılması sonucu uğranılan zararın giderilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

Bu Karar; imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen payın takdir edilen karşılığın arttırılması davalarında, taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve değerlendirme tarihine yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları...

Kamulaştırma Bedelinin Depo Edilmesi

Bu Karar; kamulaştırma bedelinin verilen kesin süre içerisinde depo edilmemesinin sonuçlarına ilişkindir.

Kamulaştırma Bedelinin ödenmesinde Yasal Faizin Bitiş Tarihi

Bu karar; mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinden kamulaştıran idarenin kıymet takdir komisyonu raporunda belirlenen ve hemen ödenmesine karar verilen kısmına karar tarihine, üçer aylık vadeli mevduatta numaralandırılmasına karar verilen fark...

Kadastral Parselin İhyasına Yönelik Tapu İptali ve Tescil Talebi

Bu Karar; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine eklenen fıkra ile imar parselinin kadastral parsele ihyasına yönelik dava konusu talebin idareye başvuru yoluyla çözülmesi gerektiğine ilişkindir.

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Payın Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

Bu Karar; imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması istemine ilişkindir.

Boğaziçi Kanunu Uyarınca Yıkım Emrinin Nasıl Tebliğ Edileceği

Bu Karar, Boğaziçi Kanunu uyarınca yıkım emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın güvenlik kuvvetleri ya da belediye zabıta kuvvetleri tarafından mal sahibine veya müteahhide tebliğ edileceği hakkındadır.