Yargı Kararları

  • Sıralama

Mera İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Kadim Yararlanma Hakkı

Bu Karar; Mera iddiasına dayalı tapu iptali ve kadim yararlanma hakkına ilişkindir.

İlçe Belediye Meclisinde Reddedilen Plan Değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde Kabulünün Mahiyeti

Bu Karar, ilçe belediyesi meclisi kararıyla reddedilen ve onay için Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesinin sonuçlarına ilişkindir.

İlave Hizmet Bedelinin Ödenmemesinin Yapının Mühürlenmesini Gerektirip Gerektirmediği

Bu Karar; ilave hizmet bedelinin ödenmemesinin yapı denetim sözleşmesine uyulmaması anlamına gelmediği, dolayısıyla buna dayanılarak yapının mühürlenerek inşaatın durdurulamayacağına ilişkindir.

İmara Aykırı Olarak İnşa Edilen Yapının Belediye Tarafından Yıktırılması ve Yıkım Masraflarının Tahsili

Bu Kararda; belediye tarafından imara aykırı olduğundan dolayı inşaat sahibi tarafından yıkılmaması nedeniyle yıktırılan yapıya ait yıkım masraflarının inşaat sahibinden tahsil edilmesine ilişkindir.

İmar Kirliliğine Neden Olmada Sorumluluk

Bu Karar, kişinin iş yerini işletmeye başladığı tarihten önceki tadilatlardan sorumlu olup olmayacağına ilişkindir.

3194 sayılı Kanunun 27. Maddesinde Öngörülen Usul ve Esaslara Uyulmadan Köy Yerleşik Sınırları İçerisinde Yapılan Yapılar Hakkında Uygulanacak Para Cezasının Miktarı

Bu Karar; köy yerleşik alanı sınırları içinde 3194 sayılı Kanunun 27. maddesinde öngörülen usul ve esaslara uyulmadan yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hesaplanacak para cezasının miktarının ne olacağı il...

Mutlak Koruma Kuşağı İçerisindeki Alanlarında Kamulaştırma ve Parselasyon İşlemi

Bu Karar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre kamulaştırılması gereken mutlak koruma kuşağının parselasyon işlemi düzenleme sınırı içerisine dahil edilmesine ve kamulaştırılması gereken sağlık tesisi alanından yer verilmesi hususlarına ilişkindi...

Binaların Yapı Kayıt Belgesi Alınarak Yasal Hale Getirilmesinin Kapsamı Hakkında.

Bu karar, 3194 sayılı Kanun'a eklenen geçici 16. madde ile 21.12.2017 tarihinden önce yapılmış imara aykırı ve kaçak yapılar için uygulanabileceğinden; imara aykırı olarak yapıldığı öne sürülen dava konusu taşınmaz için de yasal süresi içinde gerekli...

Çevre Düzeni Planı ve Notlarına Aykırı Mevzii İmar Planı Yapılamayacağı

Bu Karar; çevre düzeni planında "tarım arazisi ve sulama alanında" kalan taşınmaz üzerinde anılan plan notlarına göre yapılamayacak olan entegre nitelikteki bir tesisin yapılmasına imkan verecek şekilde mevzii imar planı yapılmasının uygun olmadığın...