Yargı Kararları

  • Sıralama

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Bilirkişilerce Tespiti Hakkında

Bu karar; bir taşınmazın bilirkişiler mahiyetinde dğerinin tespitinde, taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişme alanı içerisinde kalıp kalmadığının, proje ile ilgili olarak kamulaştırma kararı alınıp alınmadığının, alınmış ise açılmış olan davaların bul...

Kamulaştırma Sonucu Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağının Kalmaması

Bu karar; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 12. maddesine dayanan baraj için yapılan kamulaştırma sonucu çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulması nedeniyle, taşınmazdan ekonomik ve sosyal yönden yararlanma olanağının kalmaması sonu...

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılarak Ödenmesi Sebebiyle, Mülkiyet ve Adil Yargılanma Haklarının İhlali

Bu karar; kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, istinaf itirazının incelenmemesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği...

Taşınmazın İmar Planında Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; taşınmazın, imar planında kamu hizmeti alanına ayrılmasının mülkiyet hakkına ihlal ettiği sebebiyle, taşınmazını dilediği gibi kullanamama iddiasına ilişkindir.

Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planlarında Farklı Statülerde Görünen Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmış Olması

Bu karar; Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi uygulama imar planında park alanı, nâzım imar planında ise yeşil alan statüsünde kalan taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlanmış olması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Belediye Encümeni Tarafından Kıymet Takdir Komisyonunca Belirlenen Tahmini Değerin Altında Taşınmaz Satışı Yapılması

Bu karar; Belediye Encümeni tarafından kıymet takdir komisyonunca belirlenen tahmini değerin altında taşınmaz satışı yapılmasının kamu zararı olup olmadığına ilişkindir.

Kesinleşmeyen Mahkeme Kararı İle İcra Takibi Yapılıp Yapılamayacağı

Bu karar; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 14. maddenin birinci cümlesinde yer alan "...mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğundan iptaline karar verilmiş olduğundan idare mahkemesince...

Taşınmazların İmar Planında Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali Başvurusu

Bu karar; taşınmazın imar planında kamu hizmeti alanına ayrılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İmar Planında Taşınmazın Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; imar planında taşınmazın kamu hizmeti alanına ayrılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Ruhsatsız Binanın Yıkılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; ruhsatsız olan binanın yıkılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.