Yargı Kararları

  • Sıralama

Sözleşmede Öngörülen Cezai Müeyyidelerin Uygulanmaması

Bu Karar; Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi İşi ile ilgili olarak, laboratuvar analizlerinin incelenmesinde deşarj limitleri sağlanamadığı halde sözleşmede öngörülen cezai müeyyidelerin uygulanmaması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği gere...

Sözleşmenin Feshedilmesi ve Fesih Nedeni Olarak Projelerin Kusurlu Olmasına Rağmen Uygulama Projesini Hazırlayan Firmaya Yaptırım İşlemi Uygulanmaması

Bu Karar; sözleşmenin feshedilmesi ve fesih nedeni olarak projelerin kusurlu olması ve bu nedenle önemli oranda değişikliğe gidilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen, hizmet alımı yolu ile alınmış uygulama projesini hazırlayan firmaya herhangi bir ya...

İhale Yolu İle Danışmanlık Hizmeti

Bu Karar; 5018 sayılı Kanun kapsamında idarenin yürütmekle mükellef olduğu hizmetlerin ihale yoluyla temini ve ihale kapsamındaki işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olması münasebetiyle, danışmanlık hizmeti veren şirket...

Teknik Şartnamede Belirtilen Personel Sayısından Daha Az Personel Çalıştırılmasına Rağmen İdare Tarafından Yüklenici Firmaya Karşı Cezai İşlemin Uygulanmaması

Bu Karar; açık teklif usulü ile ihale edilen işte teknik şartnamede belirtilen personel sayısından daha az personel çalıştırılmasına rağmen idare tarafından yüklenici firmaya karşı cezai işlemin uygulanmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerek...

Hizmet Alımı İşinde Teknik Şartnamede Aranan Yetkinliğe Sahip Personel Çalıştırılmamasına Rağmen Bu Duruma İlişkin Cezai İşlem Uygulanmaması

Bu Karar; açık teklif usulü ile ihale edilen hizmet alımı işinde teknik şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına rağmen bu duruma ilişkin cezai işlem uygulanmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

Masrafları Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Personele, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kapsamında Yurt Dışı Gündeliği Ödenmesi

Bu Karar; belediyeye ait bir takım yapım işlerinde teknik şartname ve sözleşmelere hüküm konularak ve geziye ilişkin masrafların yükleniciye ait olduğu belirtilerek teknik geziler yaptırılması ancak söz konusu geziler sonucunda masrafları yüklenici t...

İhale Dokümanı ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılması

Bu Karar; toplu taşıma elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi işinde yükleniciye ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak bilet bedelinin fazla ödenmesi neticesinde verilmiştir.

İhale Komisyonlarının Açıklayıcı Bilgi Olarak İstedikleri Yabancı Dildeki Belgelerin Nasıl Sunulacağı

Bu Karar; ihaleye katılan bir şirkete ait iş deneyimi için sunulan belgeye ilişkin olarak istenilen açıklayıcı belgelerin, fotokopi olarak sunulması; ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler tarafından sunulan yabancı dilde...

Hizmet Alımı İşinin Parçalara Bölmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Yaptırılması

Bu Karar; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması suretiyle kamu zararına neden olund...

Belediye Mülkü İçin Kira Bitimi İçin İhtar Öngörülmesinin İhtar Olmaması Halinde Sözleşmeye Etkisi

Bu Karar; mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın kiralanmasına iliş­kin 01.04.2011 başlangıç tarihli imzalanan sözleşmesinde "Kontrat süresinin sona ermesinden bir ay önce taraflar yazılı ihtarda bulun­madıkça kontrat bir yıl daha uzamış ve yenilen...