Yargı Kararları

  • Sıralama

Kiraya Verilen Gayrimenkulün Abonelik Tüketim Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi ve Alt Kira Sözleşmesi Yapılması

Bu Karar; belediyenin kiraya verilen gayrimenkulün elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet abonelik tüketim bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Mahalli İdareler Personel Şirketleri Kar Oranının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Maliyetler

Bu Karar; mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hakediş ödemelerinde; toplu iş sözleşmesine göre ödenen tutarlara ilişkin olarak sözleşme giderleri ile genel giderlerin hesaplanması ve şirkete ödenen kar payı hesabı...

İş Artışından Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması ile Fiyat Farkı Hesaplamasında Yemek Bedeli İstisna Tutarının Dikkate Alınmaması

Bu Karar; taşeron sözleşmesinde iş artışı tutarından sözleşme damga vergisi kesilmemesi ve fiyat farkı hesaplamasında yemek bedeli istisna tutarının dikkate alınmaması sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Sözleşmede Öngörülen Cezai Müeyyidelerin Uygulanmaması

Bu Karar; Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi İşi ile ilgili olarak, laboratuvar analizlerinin incelenmesinde deşarj limitleri sağlanamadığı halde sözleşmede öngörülen cezai müeyyidelerin uygulanmaması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği gere...

Sözleşmenin Feshedilmesi ve Fesih Nedeni Olarak Projelerin Kusurlu Olmasına Rağmen Uygulama Projesini Hazırlayan Firmaya Yaptırım İşlemi Uygulanmaması

Bu Karar; sözleşmenin feshedilmesi ve fesih nedeni olarak projelerin kusurlu olması ve bu nedenle önemli oranda değişikliğe gidilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen, hizmet alımı yolu ile alınmış uygulama projesini hazırlayan firmaya herhangi bir ya...

İhale Yolu İle Danışmanlık Hizmeti

Bu Karar; 5018 sayılı Kanun kapsamında idarenin yürütmekle mükellef olduğu hizmetlerin ihale yoluyla temini ve ihale kapsamındaki işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olması münasebetiyle, danışmanlık hizmeti veren şirket...

İhale Tarihi ile Satış İlanı Tebliğ Tarihi Arasındaki Sürenin İhalenin Feshine Etkisi

Bu Karar; istinaf sebebi olarak ileri sürülme¬yen ve kamu düzenine ilişkin olmayan ve ihale tarihi ile satış ilanı tebliğ tarihi arasında bulunan yedi günlük sürenin makul olma¬sı karşısında ihale tarihi ile satış ilanı tebliğ tarihi arasında yeterli...

Teknik Şartnamede Belirtilen Personel Sayısından Daha Az Personel Çalıştırılmasına Rağmen İdare Tarafından Yüklenici Firmaya Karşı Cezai İşlemin Uygulanmaması

Bu Karar; açık teklif usulü ile ihale edilen işte teknik şartnamede belirtilen personel sayısından daha az personel çalıştırılmasına rağmen idare tarafından yüklenici firmaya karşı cezai işlemin uygulanmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerek...

Hizmet Alımı İşinde Teknik Şartnamede Aranan Yetkinliğe Sahip Personel Çalıştırılmamasına Rağmen Bu Duruma İlişkin Cezai İşlem Uygulanmaması

Bu Karar; açık teklif usulü ile ihale edilen hizmet alımı işinde teknik şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına rağmen bu duruma ilişkin cezai işlem uygulanmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

Masrafları Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Personele, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kapsamında Yurt Dışı Gündeliği Ödenmesi

Bu Karar; belediyeye ait bir takım yapım işlerinde teknik şartname ve sözleşmelere hüküm konularak ve geziye ilişkin masrafların yükleniciye ait olduğu belirtilerek teknik geziler yaptırılması ancak söz konusu geziler sonucunda masrafları yüklenici t...