Yargı Kararları

  • Sıralama

Üretilen Elektrik ve Kok Gazı Üzerinden Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi Alınması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; üretilen elektrik ve kok gazı üzerinden elektrik ve hava gazı tüketim vergisi alınması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Para Cezalarının Tahsil Edilmeyerek Zamanaşımına Uğratılması

Bu karar; belediye tarafından 2002 yılında kesilen para cezasının tahsiline ilişkin işlemlerin zamanında yapılmaması nedeniyle alacağın 2007 yılı sonunda zamanaşımına uğratılmasının kamu zararı sonucunu doğurup doğurmayacağına ilişkindir.

Harç İadesi İçin Müzekkere Yazılması Talebine Yönelik Ek Kararın Hakkaniyete Uygun Olmaması

Bu karar; harç iadesi için müzekkere yazılması talebine yönelik ek kararın hakkaniyete uygun olmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kapatılan Vakıflara Ait Belediye Alacaklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Talep Edilmemesi

Bu karar; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıflara ait belediye alacaklarının hak düşürücü süre içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden talep edilmemesi nedeniyle kamu zararı oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

Belediye Otobüslerinin Kiraya Verilmesi İşlemlerinden Katma Değer Vergisinin Tahsil Edilmemesi

Bu karar, belediye tarafından kiraya verilen otobüslerin kira bedelinden katma değer vergisinin tahsil edilmemesi sonucunda kamu zararı oluşup oluşmadığına ilişkindir.

Fırın, Dükkan, Büro, Çay Ocağı gibi Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemlerinden Katma Değer Vergisinin Tahsil Edilmemesi

Bu karar; belediyeye ait gayrimenkul, tesis ve işletmelerin kira bedellerinden katma değer vergisinin tahsil edilmemesi sonucunda kamu zararı oluşup oluşmadığına ilişkindir.

Asgari Ücret Teşvik Tutarlarının Hakedişlerden Kesilmemesi ve Bu Tutarlardan KDV’nin Hesaplanmaması

Bu karar; belediye tarafından "Hizmet Binası Temizliği ile Çöp Toplama İşi”ne ait hakediş ödemelerinden asgari ücret teşvik tutarlarının kesilmemesi ve asgari ücret teşvik tutarlarına ait KDV’nin hesaplanmaması nedenleriyle kamu zararı oluşup oluşmad...

İşletme Hakkı Devredilen Taşınmazların Kira Bedelinden KDV Tahsil Edilmemesi

Bu karar; belediye tarafından kahvehane, büfe, hamam, zeytinlik ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere işletme hakkının devri şeklinde kiraya verilen gayrimenkullerden KDV’nin tahsil edilmemesi sonucu kamu zararı oluşup oluşmadığına ilişkindir.

Belediye Taşınmazları Üzerinde İşgalci Olarak Faaliyetlerini Sürdüren Şirketten Ecrimisil Bedelinin Tahakkuk Ettirilmemesi

Bu karar; belediye taşınmazları üzerinde işgalci olarak faaliyetlerini sürdüren işletme için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmesi gereken ecrimisil bedelinin tahakkuk ettirilmemesi sonucunda, tazmin edilip edilmeyeceğine ilişk...

Kanalizasyon Kapağının Açık Kalmasından Dolayı Hasardan Sorumluluk

Bu Karar, kanalizasyon kapağının açık kalması nedeniyle araçta oluşan hasardan idarenin sorumluluğunun olduğuna ilişkindir.