Yargı Kararları

  • Sıralama

Trafik Tescil İşlemlerinin Zamanında Yapılmaması

Bu Karar; belediye tarafından satın alınan otobüslerin kanuni süresi içinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanmaması sonucu uğranılan cezai ödemeler üzerine verilmiştir.

Kira Alacağının Eksik Yatırılması

Bu Karar; restorasyon karşılığı kiralama sözleşmesi kapsamında kiracı tarafından kira bedelinin eksik yatırılması sonucu kamu zararına neden olunduğu hususuna ilişkindir.

Kiraya Verilen Taşınmazların Kira Alacaklarının Zamanaşımı Tespiti

Bu Karar; kiraya verilen çeşitli taşınmazların kira bedellerinin tahsil edilmemesi sonucu oluşan kamu zararın ile ilgili olarak kaç yıl öncesinde Belediye kira gelirlerini tarh, tahakkuk ve takiple görevli ve yetkili olup kira gelirlerini zamanaşımın...

Belediye Bütçesinden Özel Bir Siteye Harcama Yapılması

Bu Karar, belediye bütçesinden özel bir siteye harcama yapılması suretiyle, oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması sonucu, kamu zararına neden olunduğunun değerlendirilmesi ve tazmin hükmü verilmesine ilişkindir.

Sayıştay Temyizinde Hak Düşürücü Süre

Bu Karar; karar düzeltilmesi talebi için öngörülen hak düşürücü sürenin geçirilmiş olması nedeniyle karar düzeltilmesi talebinin değerlendirilmesine ilişkindir.

Başkanın Talimatı Nedeniyle Ödenmeyen Sözleşme Bedelinin Gecikme Faizinde Sorumluluk

Bu Karar; ilgili belediye tarafından konseri hizmetinin karşılığı olarak yüklenici firmaya ilgili sözleşmede belirtilen tutardan fazla ödeme yapılması sonucu oluşan kamu zararı tutarına ilişkindir.

Trafik Cezaları ve Araç Muayenesi Gecikme Cezalarında Sorumluluk

Bu Karar; Büyükşehir Belediyesi’nde trafik cezalarının ve araç muayenelerine ilişkin gecikme cezalarının belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Kiraya Verilen Gayrimenkulün Abonelik Tüketim Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi ve Alt Kira Sözleşmesi Yapılması

Bu Karar; belediyenin kiraya verilen gayrimenkulün elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet abonelik tüketim bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Belediyece Kiraya Verilen ve İşletme Hakkı Devredilen Yerler İçin KDV Tahakkuku

Bu Karar; belediye tarafından kiraya verilen ve işletme hakkının devri niteliğinde olan amfi tiyatro ve konferans salonu için KDV tahakkuku yapılmaması sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Belediyenin Hazineye Ecrimisil Ödemesinde Gecikme Zammı

Bu Karar; belediyenin kullanmış olduğu Hazineye ait taşınmaz karşılığında gerçekleştirilmesi gereken ecrimisil ödemesinin, zamanında yapılmadığı ve bu suretle de gecikme zammı ödenmesi sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir.