Yargı Kararları

  • Sıralama

Harç İadesi İçin Müzekkere Yazılması Talebine Yönelik Ek Kararın Hakkaniyete Uygun Olmaması

Bu karar; harç iadesi için müzekkere yazılması talebine yönelik ek kararın hakkaniyete uygun olmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Serbest Meslek Hizmet Stopajı Kesintisi

Bu Karar; serbest meslek hizmeti stopajı kesintisinin hatalı yapılmasına ilişkindir.

Ücretsiz Olarak Çıkarılan Gazete İçin Ücret Ödenmesi

Bu Karar, bir Dernek İktisadi İşletmesi tarafından ücretsiz yayın olarak çıkarılan gazeteye belediyenin verdiği ilamlar için ücret ödenip ödenemeyeceğine ilişkindir.

Trafik Tescil İşlemlerinin Zamanında Yapılmaması

Bu Karar; belediye tarafından satın alınan otobüslerin kanuni süresi içinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanmaması sonucu uğranılan cezai ödemeler üzerine verilmiştir.

Kira Alacağının Eksik Yatırılması

Bu Karar; restorasyon karşılığı kiralama sözleşmesi kapsamında kiracı tarafından kira bedelinin eksik yatırılması sonucu kamu zararına neden olunduğu hususuna ilişkindir.

Kiraya Verilen Taşınmazların Kira Alacaklarının Zamanaşımı Tespiti

Bu Karar; kiraya verilen çeşitli taşınmazların kira bedellerinin tahsil edilmemesi sonucu oluşan kamu zararın ile ilgili olarak kaç yıl öncesinde Belediye kira gelirlerini tarh, tahakkuk ve takiple görevli ve yetkili olup kira gelirlerini zamanaşımın...

Belediye Bütçesinden Özel Bir Siteye Harcama Yapılması

Bu Karar, belediye bütçesinden özel bir siteye harcama yapılması suretiyle, oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması sonucu, kamu zararına neden olunduğunun değerlendirilmesi ve tazmin hükmü verilmesine ilişkindir.

Sayıştay Temyizinde Hak Düşürücü Süre

Bu Karar; karar düzeltilmesi talebi için öngörülen hak düşürücü sürenin geçirilmiş olması nedeniyle karar düzeltilmesi talebinin değerlendirilmesine ilişkindir.

Başkanın Talimatı Nedeniyle Ödenmeyen Sözleşme Bedelinin Gecikme Faizinde Sorumluluk

Bu Karar; ilgili belediye tarafından konseri hizmetinin karşılığı olarak yüklenici firmaya ilgili sözleşmede belirtilen tutardan fazla ödeme yapılması sonucu oluşan kamu zararı tutarına ilişkindir.

Trafik Cezaları ve Araç Muayenesi Gecikme Cezalarında Sorumluluk

Bu Karar; Büyükşehir Belediyesi’nde trafik cezalarının ve araç muayenelerine ilişkin gecikme cezalarının belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.