Yargı Kararları

  • Sıralama

Yolcu Taşımaya İlişkin Minibüs Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; yolcu taşımaya ilişkin minibüs hattı tahsisinin iptali nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kusuru Bulunduğu İleri Sürülen İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davalarında Yetersiz Tazminata Hükmedilmesi Nedeniyle Bazı Hakların İhlali

Bu karar; sel felaketi nedeniyle meydana gelen ölüm olayında kusuru bulunduğu ileri sürülen idare aleyhine açılan tam yargı davalarında yetersiz tazminata hükmedilmesi nedeniyle yaşam hakkının, yargılamanın uzun sürmesi ve aleyhe vekâlet ücretine hük...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyette Bulunan İşyerlerine İdari Para Cezası Uygulanmaması

Bu karar; Belediye tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunan işyerlerine ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen kapatılma kararı verilmesine rağmen 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Em...

Katı Atık Bertaraf Ücretinin Hatalı Hesaplanması

Bu Karar; katı atık bertaraf ücretinin, katı atık bertaraf işine ait şartname ve sözleşmede %50’sinin idare tarafından ödeneceği belirtilen katı atık bertaraf ücretinin hatalı hesaplanması sonucu oluşan kamu zararının belirlenmesine ilişkindir.

Belediye Tarafından Sunulan Ulaşım Kartlarının Usulsüz Olarak Bayilere ve 3. Şahıslara Satılması

Bu karar; ulaşım kartlarının bayilere ve 3. şahıslara satılmak suretiyle haksız yarar sağlanılmasının "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçuna girip girmediğine ilişkindir.

Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Başkanlığı Tarafından Muhafaza Altına alınan Hayvanların, Sahibi Tarafından Çalınması

Bu karar; Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından zarar husule getirmesi nedeniyle muhafaza altına alınan hayvanların, sahibi tarafından muhafaza altına alındığı yerden çalınmasıeylemi üzerine verilmiştir.

İnternet Üzerindeki Yayınlarda Unutulma Hakkı

Bu karar; yargı organlarının, internet arşivinde kişilerin şeref ve saygınlığına yönelen yayınlar hakkında, ifade ve basın özgürlüğünün özüne helal getirmemek şartıyla, kişisel verilerin korunması ve unutulma hakkı kapsamında erişime engellenmesi yön...

Hizmet Alım İşinde Önceki Kafilelerle Geziye Götürülmüş Kişilerin Daha Sonraki Kafilelerle Tekrar Tekrar Geziye Götürülmesi

Bu Karar; hizmet alımı işinde önceki kafilelerle geziye götürülmüş kişilerin daha sonraki kafilelerle tekrar tekrar götürülmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

İdari Para Cezasının Uygulanmaması

Bu Karar; ruhsatsız olarak faaliyette bulunan işyerlerinin faaliyetten men’ine karar verilmesine rağmen idari para cezalarının uygulanmaması sonucu kamu kaynağında artışa engel olmak suretiyle kamu zararı miktarının tazminine karar verilmesi ile iliş...

Belediye Sınırları İçinden Geçen Devlet ve İl Yolları İle İlgili Araç Park Yerlerinin Belirlenmesinde Görüş Alınması

Bu Karar; belediye sınırları içinden geçen devlet ve il yolları ile ilgili araç park yerlerinin belirlenmesine ilişkindir.