Yargı Kararları

  • Sıralama

Kusuru Bulunduğu İleri Sürülen İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davalarında Yetersiz Tazminata Hükmedilmesi Nedeniyle Bazı Hakların İhlali

Bu karar; sel felaketi nedeniyle meydana gelen ölüm olayında kusuru bulunduğu ileri sürülen idare aleyhine açılan tam yargı davalarında yetersiz tazminata hükmedilmesi nedeniyle yaşam hakkının, yargılamanın uzun sürmesi ve aleyhe vekâlet ücretine hük...

Katı Atık Bertaraf Ücretinin Hatalı Hesaplanması

Bu Karar; katı atık bertaraf ücretinin, katı atık bertaraf işine ait şartname ve sözleşmede %50’sinin idare tarafından ödeneceği belirtilen katı atık bertaraf ücretinin hatalı hesaplanması sonucu oluşan kamu zararının belirlenmesine ilişkindir.

Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Başkanlığı Tarafından Muhafaza Altına alınan Hayvanların, Sahibi Tarafından Çalınması

Bu karar; Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından zarar husule getirmesi nedeniyle muhafaza altına alınan hayvanların, sahibi tarafından muhafaza altına alındığı yerden çalınmasıeylemi üzerine verilmiştir.

İnternet Üzerindeki Yayınlarda Unutulma Hakkı

Bu karar; yargı organlarının, internet arşivinde kişilerin şeref ve saygınlığına yönelen yayınlar hakkında, ifade ve basın özgürlüğünün özüne helal getirmemek şartıyla, kişisel verilerin korunması ve unutulma hakkı kapsamında erişime engellenmesi yön...

Hizmet Alım İşinde Önceki Kafilelerle Geziye Götürülmüş Kişilerin Daha Sonraki Kafilelerle Tekrar Tekrar Geziye Götürülmesi

Bu Karar; hizmet alımı işinde önceki kafilelerle geziye götürülmüş kişilerin daha sonraki kafilelerle tekrar tekrar götürülmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

İdari Para Cezasının Uygulanmaması

Bu Karar; ruhsatsız olarak faaliyette bulunan işyerlerinin faaliyetten men’ine karar verilmesine rağmen idari para cezalarının uygulanmaması sonucu kamu kaynağında artışa engel olmak suretiyle kamu zararı miktarının tazminine karar verilmesi ile iliş...

Belediye Sınırları İçinden Geçen Devlet ve İl Yolları İle İlgili Araç Park Yerlerinin Belirlenmesinde Görüş Alınması

Bu Karar; belediye sınırları içinden geçen devlet ve il yolları ile ilgili araç park yerlerinin belirlenmesine ilişkindir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefette Anılan Kanuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği

Bu Karar; kentsel sit alanı içerisindeki taşınmazın bulunduğu yerde yapılan ihlalin hangi hükümler çerçevesinde cezalandırılacağına ilişkindir.

Maaş Haczi Talimatını Uygulamama Eyleminin Niteliği

Bu Karar, memur sayılmayan kişinin icra müdürlüğünce gönderilen maaş haczi talimatını uygulamama biçimindeki eyleminin niteliğine ilişkindir.

Sandık Kurulu Üyelerinin Yeme İçme İhtiyaçlarının Belediyece Karşılanması

Bu Karar, seçim sandık kurullarında görevlendirilenlerin yeme-içme ihtiyaçlarının belediye bütçesinden karşılanması üzerine verilmiştir.