Yargı Kararları

  • Sıralama

Belediyeye Ait Araçların Muayenelerinin Zamanında Yaptırılmaması Sebebiyle Ödenen Gecikme Cezalarının Kamu Zararı Oluşturup Oluşturmayacağı

Bu karar; belediyeye ait araçların muayenelerinin zamanında yaptırılmaması sonucu tahakkuk ettirilen gecikme bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Toplu Taşıma İhalesini Alan Firmanın Belediye Payını Ödememesi

Bu karar; İdarenin taşıma sistemi dışında bırakılıp; yüklenicinin, ihale konusu işi yapmasına rağmen büyükşehir belediye payını ödemediğine ilişkindir.

Kara Yolunda Oluşan Çökme Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; kara yolunda oluşan çökme sonucu binanın kullanılamaz duruma gelmesinde idarenin kusuru bulunmasına rağmen uğranılan zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

Yolcu Taşımaya İlişkin Minibüs Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; yolcu taşımaya ilişkin minibüs hattı tahsisinin iptali nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kusuru Bulunduğu İleri Sürülen İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davalarında Yetersiz Tazminata Hükmedilmesi Nedeniyle Bazı Hakların İhlali

Bu karar; sel felaketi nedeniyle meydana gelen ölüm olayında kusuru bulunduğu ileri sürülen idare aleyhine açılan tam yargı davalarında yetersiz tazminata hükmedilmesi nedeniyle yaşam hakkının, yargılamanın uzun sürmesi ve aleyhe vekâlet ücretine hük...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyette Bulunan İşyerlerine İdari Para Cezası Uygulanmaması

Bu karar; Belediye tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunan işyerlerine ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen kapatılma kararı verilmesine rağmen 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Em...

Katı Atık Bertaraf Ücretinin Hatalı Hesaplanması

Bu Karar; katı atık bertaraf ücretinin, katı atık bertaraf işine ait şartname ve sözleşmede %50’sinin idare tarafından ödeneceği belirtilen katı atık bertaraf ücretinin hatalı hesaplanması sonucu oluşan kamu zararının belirlenmesine ilişkindir.

Belediye Tarafından Sunulan Ulaşım Kartlarının Usulsüz Olarak Bayilere ve 3. Şahıslara Satılması

Bu karar; ulaşım kartlarının bayilere ve 3. şahıslara satılmak suretiyle haksız yarar sağlanılmasının "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçuna girip girmediğine ilişkindir.

Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Başkanlığı Tarafından Muhafaza Altına alınan Hayvanların, Sahibi Tarafından Çalınması

Bu karar; Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından zarar husule getirmesi nedeniyle muhafaza altına alınan hayvanların, sahibi tarafından muhafaza altına alındığı yerden çalınmasıeylemi üzerine verilmiştir.

İnternet Üzerindeki Yayınlarda Unutulma Hakkı

Bu karar; yargı organlarının, internet arşivinde kişilerin şeref ve saygınlığına yönelen yayınlar hakkında, ifade ve basın özgürlüğünün özüne helal getirmemek şartıyla, kişisel verilerin korunması ve unutulma hakkı kapsamında erişime engellenmesi yön...