Yargı Kararları

  • Sıralama

Muris İşçiye Ait Kıdem Tazminatı ve Terekedeki Hakların Korunması

Bu Karar; Muris işçiye ait kıdem tazminatından kendine ait olan payı her bir mirasçı ayrı ayrı isteyemeyeceğinden tüm mirasçıların birlikte dava açması veya terekeye temsilci atanması ya da iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesiyl...

Öğretim Üyesinin İş Sözleşmesinin Feshi Davasında Yetkili Mahkeme

Bu Karar; Davalı üniversite tarafından sürekli ve düzenli nitelikte kamu hizmetinde okutman olarak çalıştırılan davacı öğretim üyesinin kı­dem ve kötüniyet tazminatının tahsili ile ilişkilidir.

İmara Aykırı Olarak İnşa Edilen Yapının Belediye Tarafından Yıktırılması ve Yıkım Masraflarının Tahsili

Bu Kararda; belediye tarafından imara aykırı olduğundan dolayı inşaat sahibi tarafından yıkılmaması nedeniyle yıktırılan yapıya ait yıkım masraflarının inşaat sahibinden tahsil edilmesine ilişkindir.

Atatürk’ün Hatırasına Hakaret Suçunun Soruşturulması

Bu Karar; Atatürk’ün hatırasına hakaret suçunun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiğine ilişkindir.

Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak Fiilinin Cezalandırılabilmesi İçin Açık ve Net Bir Şekilde Delillendirilmesi Gerektiği

Bu Karar; görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranma fiilinin cezalandırılabilmesi için işlenen fiilin objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulması gerektiğine ilişkindir.

Taşınmazı İhale ile Satınalanın Tapuda Taşınmazı Üçüncü Kişiye Satmasında Hak Sahipliği

Bu Karar, taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı ihale anında mülkiyeti iktisap edebileceğinden ihale sonrası borçlunun tapuda taşınmazı üçüncü kişiye satmış olsa dahi bu kişinin artan ihale bedeli üzerinde hak sahibi olup olamayacağına ilişkindir.

SGK'dan Kısmi Emekli Aylığı Alanların Avusturya'da Türk Vatandaşı Olarak Çalışmasının Tam Aylığa Etkisi

Bu Karar, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen iken emekliye ayrılan SGK'dan kısmi emekli aylığı alan kişinin, kısmi aylığının tam aylığa çevrilmesi için gerekli olan süreyi Avusturya'da Türk vatandaşı olarak çalıştığı süreden borçlanma istemi ile ilg...

Mutlak Koruma Alanı İçerisinde Ocak Açılması

Bu Karar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca mutlak koruma alanı içinde kalan Eğirdir Gölü'nde ariyet ocağı açılması hususunda idari para cezası verilmesine ilişkindir.

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesinin Müeyyidesi

Bu Karar; Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkindir.

Soruşturmaya Bağlı Atama İle İsteğe Bağlı Atama İlişkisi

Bu Karar, soruşturma sonucunda farklı ile atanması öngörülen memurun, kendi isteği ile soruşturma sonucuna göre atanması önerilen ilden başka ile atanmasının, soruşturmaya bağlı atamayı engelleyip engellemeyeceğine ilişkindir.