Yargı Kararları

  • Sıralama

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Bu Karar; PTT çalışanı olmadığı halde PTT'ye ait gibi kargo yol kağıdı isimli belgeyi sahte olarak düzenleyen sanığın eyleminin özel belgede sahtecilik suçu oluşturduğuna ilişkindir.

Ancak Bir Hükümle Elde Edilebilecek Nicelikte Sonuç Doğuracak Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilip Verilemeyeceği

Bu karar; bir davada hükümle elde edilebilecek hususta ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğine ve uyuşmazlığın giderilmesine ilişkindir.

İş Kazası Sonucu Destekten Yoksun Kalınması ve Manevi Tazminat

Bu karar; iş kazası sonucu uğranılan zararın giderilmesi amacıyla açılan maddi ve manevi tazminat davalarının sonucuna ilişkindir.

Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi

Bu Karar, arabuluculuk anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesinin zorunluluğu ve temyiz edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Kamunun Yararlanmasına Tahsis Edilmiş Eşyanın Çalınması

Bu karar; baraja ait ağaçlandırma sahası içerisinde bulunan ağaçların çalınmasının kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş eşya hakkında yapılan hırsızlık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Ölen İşçiye Yapılan Ödemelerin Kimlere Rücu Edilebileceği

Bu Karar; iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin ku­suru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine ya­pılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değer...

Muris İşçiye Ait Kıdem Tazminatı ve Terekedeki Hakların Korunması

Bu Karar; Muris işçiye ait kıdem tazminatından kendine ait olan payı her bir mirasçı ayrı ayrı isteyemeyeceğinden tüm mirasçıların birlikte dava açması veya terekeye temsilci atanması ya da iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesiyl...

Öğretim Üyesinin İş Sözleşmesinin Feshi Davasında Yetkili Mahkeme

Bu Karar; Davalı üniversite tarafından sürekli ve düzenli nitelikte kamu hizmetinde okutman olarak çalıştırılan davacı öğretim üyesinin kı­dem ve kötüniyet tazminatının tahsili ile ilişkilidir.

İmara Aykırı Olarak İnşa Edilen Yapının Belediye Tarafından Yıktırılması ve Yıkım Masraflarının Tahsili

Bu Kararda; belediye tarafından imara aykırı olduğundan dolayı inşaat sahibi tarafından yıkılmaması nedeniyle yıktırılan yapıya ait yıkım masraflarının inşaat sahibinden tahsil edilmesine ilişkindir.

Atatürk’ün Hatırasına Hakaret Suçunun Soruşturulması

Bu Karar; Atatürk’ün hatırasına hakaret suçunun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiğine ilişkindir.