Yargıtay

  • Sıralama

Kaynaktan Çıkan Suyun Özel Mülkiyete Konu Olup Olamayacağı

Bu karar; kaynaktan çıkan suyun yararı kamuya ait bir akarsu oluşturacak şekilde çıkması halinde kaynağın özel mülkiyete konu olup olamayacağına ve davacının kiralama hakı kendisine ait suyla ilgili olarak ecrimisil talep etmesinde yasaya aykırı bir...

Ecrimisil ve Kira Dönemlerinin Çakışması Halinde O Döneme İsabet Eden Kira Bedeli

Bu Karar, kiraya veren tarafından kiracıya teslim edilen taşınmaz her ne kadar kiracı tarafından kullanılmışsa da bunun karşılığında tapu maliki hazineye karşı sorumlu tutulup, ecrimisil tazminatı talep edildiği anlaşılmakla mahkemece ecrimisil ödem...

Kamu Malı Niteliğinde Olmayan Hayvan Eğrek Yerleri İçin Taraf Olma Hakkı

Bu karar; Köy Tüzel Kişiliğin kadimden beri köy halkının ve hayvanlarının istirahat ettiği, konakladığı yer olduğunu belirterek tapu iptali ve tescil istemiyle dava açtığı tanışmaza ilişkindir.

Zimmet Miktarının Suç Tarihindeki Ekonomik Şartlara Göre Değer Azlığı Sınırında Kalması

Bu Karar, zimmet miktarının suç tarihindeki ekonomik şartlara göre değer azlığı sınırında kalmasının cezaya etkisine ilişkindir.

Belediye Meclisince Sulh, Feragat veya Kabul Şeklinde Karara Bağlanacak Uyuşmazlıklara Konu Gayrimenkulün Miktarının Nasıl belirleneceği

Bu Karar; Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca mikta­rı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının sulh, kabul veya feragat yetkisi belediye meclisinde olan taşın­mazın değerinin nasıl hesaplanacağına ilişkindir.

Köy Tüzel Kişiliğine Ait veya Köylünün Ortak Yararlanmasındaki Taşınmazlara Tecavüz

Bu Karar; köy ortak kullanımındaki abonelik usulüyle kullanımın olmadığı ve sayaç taktırmaksızın köylüye boruyla dağıtılıp kullanılan köy içme suyunun, depodan çıkan borusuna ayrı bir bağlantı yapmak suretiyle, tesis edilen su kullanım düzenini bozma...

Genel Suların Kadim ve Öncelik Hakları

Bu Karar, genel sulardan kadim kullanım hakkının nasıl tespit edileceği ve kaynağın hangi köye ait olduğunun nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Kartlı (Ön Ödemeli) Sayacın, Mekanik Sayaç İle Değiştirilmesinin Hukukiliği

Özet: ASKİ'nin tek taraflı olarak çıkardığı yönetmeliği gerekçe göstererek, iltihakî nitelikteki sözleşme ile, kartlı (ön ödemeli) sayacı zorunlu tutmasının; Türk Borçlar Kanununa, 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki yasaların, lafzı...

Belediye Mallarının Haczi Durumunda İcra Dairesince Haciz Kararı Alınmadan Önce Borca Yeter Miktarda Mal Gösterilmesi

Bu karar; İcra Dairesince haciz işleminin yerine getirlimesi, 10 gün içinde mal beyanında bulunulmaması veya gösterilen malların alacağı karşılamaması halinde ise diğer mallar üzerinde haciz uygulanması talebine ilişkindir.

Cemevlerinin İbadethane Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Bu karar; Cemevlerinin ibadethane olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerinden değerlendirmeye ilişkindir.