Yargıtay

  • Sıralama

Kamu Malı Niteliğinde Olmayan Hayvan Eğrek Yerleri İçin Taraf Olma Hakkı

Bu karar; Köy Tüzel Kişiliğin kadimden beri köy halkının ve hayvanlarının istirahat ettiği, konakladığı yer olduğunu belirterek tapu iptali ve tescil istemiyle dava açtığı tanışmaza ilişkindir.

Zimmet Miktarının Suç Tarihindeki Ekonomik Şartlara Göre Değer Azlığı Sınırında Kalması

Bu Karar, zimmet miktarının suç tarihindeki ekonomik şartlara göre değer azlığı sınırında kalmasının cezaya etkisine ilişkindir.

Belediye Meclisince Sulh, Feragat veya Kabul Şeklinde Karara Bağlanacak Uyuşmazlıklara Konu Gayrimenkulün Miktarının Nasıl belirleneceği

Bu Karar; Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca mikta­rı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının sulh, kabul veya feragat yetkisi belediye meclisinde olan taşın­mazın değerinin nasıl hesaplanacağına ilişkindir.

Köy Tüzel Kişiliğine Ait veya Köylünün Ortak Yararlanmasındaki Taşınmazlara Tecavüz

Bu Karar; köy ortak kullanımındaki abonelik usulüyle kullanımın olmadığı ve sayaç taktırmaksızın köylüye boruyla dağıtılıp kullanılan köy içme suyunun, depodan çıkan borusuna ayrı bir bağlantı yapmak suretiyle, tesis edilen su kullanım düzenini bozma...

Genel Suların Kadim ve Öncelik Hakları

Bu Karar, genel sulardan kadim kullanım hakkının nasıl tespit edileceği ve kaynağın hangi köye ait olduğunun nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Kartlı (Ön Ödemeli) Sayacın, Mekanik Sayaç İle Değiştirilmesinin Hukukiliği

Özet: ASKİ'nin tek taraflı olarak çıkardığı yönetmeliği gerekçe göstererek, iltihakî nitelikteki sözleşme ile, kartlı (ön ödemeli) sayacı zorunlu tutmasının; Türk Borçlar Kanununa, 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki yasaların, lafzı...

Bir Yerin Orman veya Mera Olup Olmadığının Belirlenmesinde Tahdit Haritasının Geçerliliği

Kural olarak, tahdidin kesinleştiği yerlerde bir yerin orman olup olmadığının kesinleşmiş tahdit haritasının uygulanması ile çözümleneceği gözetilmelidir.

Belediye Mallarının Haczi Durumunda İcra Dairesince Haciz Kararı Alınmadan Önce Borca Yeter Miktarda Mal Gösterilmesi

İcra Dairesince haciz işleminin yerine getirlimesi, 10 gün içinde mal beyanında bulunulmaması veya gösterilen malların alacağı karşılamaması halinde ise diğer mallar üzerinde haciz uygulanması talebi hakkında...

Cemevlerinin İbadethane Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Cemevlerinin ibadethane olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerinden değerlendirme.

6552 Sayılı Yasa ile Değişik 5393 Sayılı Kanunun 15/son Maddesi Karşısında Hacizlerin Kaldırılması İçin Hangi İşlemlerin Yapılacağı

6552 sayılı Yasa ile değişik 5393 sayılı Kanunun 15/son maddesi 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup hacizler bu maddenin yürürlük tarihinden önce konulmuş olsa da belediye tarafından hacizlerin kaldırılması için borca yetecek kadar malları icr...