Yargıtay

  • Sıralama

Belediye Meclisince Sulh, Feragat veya Kabul Şeklinde Karara Bağlanacak Uyuşmazlıklara Konu Gayrimenkulün Miktarının Nasıl belirleneceği

Bu Karar; Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca mikta­rı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının sulh, kabul veya feragat yetkisi belediye meclisinde olan taşın­mazın değerinin nasıl hesaplanacağına ilişkindir.

Köy Tüzel Kişiliğine Ait veya Köylünün Ortak Yararlanmasındaki Taşınmazlara Tecavüz

Bu Karar; köy ortak kullanımındaki abonelik usulüyle kullanımın olmadığı ve sayaç taktırmaksızın köylüye boruyla dağıtılıp kullanılan köy içme suyunun, depodan çıkan borusuna ayrı bir bağlantı yapmak suretiyle, tesis edilen su kullanım düzenini bozma...

Genel Suların Kadim ve Öncelik Hakları

Bu Karar, genel sulardan kadim kullanım hakkının nasıl tespit edileceği ve kaynağın hangi köye ait olduğunun nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Bir Yerin Orman veya Mera Olup Olmadığının Belirlenmesinde Tahdit Haritasının Geçerliliği

Kural olarak, tahdidin kesinleştiği yerlerde bir yerin orman olup olmadığının kesinleşmiş tahdit haritasının uygulanması ile çözümleneceği gözetilmelidir.

Belediye Mallarının Haczi Durumunda İcra Dairesince Haciz Kararı Alınmadan Önce Borca Yeter Miktarda Mal Gösterilmesi

İcra Dairesince haciz işleminin yerine getirlimesi, 10 gün içinde mal beyanında bulunulmaması veya gösterilen malların alacağı karşılamaması halinde ise diğer mallar üzerinde haciz uygulanması talebi hakkında...

Cemevlerinin İbadethane Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Cemevlerinin ibadethane olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerinden değerlendirme.

6552 Sayılı Yasa ile Değişik 5393 Sayılı Kanunun 15/son Maddesi Karşısında Hacizlerin Kaldırılması İçin Hangi İşlemlerin Yapılacağı

6552 sayılı Yasa ile değişik 5393 sayılı Kanunun 15/son maddesi 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup hacizler bu maddenin yürürlük tarihinden önce konulmuş olsa da belediye tarafından hacizlerin kaldırılması için borca yetecek kadar malları icr...

Belediyenin Yıkım Kararı Alınan Binaların Yıkım İşlerini Tamamlayamadıklarını Beyanları Karşısında Bilirkişi Değerlendirmesi Yapma Gerekliliği

Sanıkların; görev yaptıkları Belediyenin, yıkım kararı alınan binaların tamamını yıkmaya yetecek derecede personel ve ekipmana sahip olmadığını, bu nedenle yıkım işi için periyodik olarak ihaleler düzenlediklerini, ancak ihalelere katılım olmaması ne...

Haksız İşgal Tazminatının Haksız Bir Eylem Sayılıp Sayılamayacağı

Bu Karar; ecrimisil, başka bir ifadeyle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteye­bileceği bir tazminat olup, fuzuli işgalin niteliği itibariyle haksız bir eylem sayılıp sayılmayacağı ve haksız işgal...

Hazinenin Yol ve Kaldırımların İşgali Halinde Belediyeden Ecrimisil Talep Edip Edemeyeceği

Hazinenin yol ve kaldırımların işgali halinde belediyeden ecrimisil talep edip edemeyeceği hakkında...