Yargıtay

  • Sıralama

Belediye Mülkü İçin Kira Bitimi İçin İhtar Öngörülmesinin İhtar Olmaması Halinde Sözleşmeye Etkisi

Bu Karar; mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın kiralanmasına iliş­kin 01.04.2011 başlangıç tarihli imzalanan sözleşmesinde "Kontrat süresinin sona ermesinden bir ay önce taraflar yazılı ihtarda bulun­madıkça kontrat bir yıl daha uzamış ve yenilen...

Doğrudan Temin Yöntemine İlişkin Teklifin Değiştirilmesi Fiilinin Suç Niteliği

Bu Karar, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımda idareye verilen teklif mektubundaki rakamın diğer teklif verenlerin miktarından daha düşük göstermek amacıyla değiştirilmesinin hangi suçu oluşturduğuna ilişkindir.

Feshedilen Bir Satış İhalesinin İkinci Kez İhalesi Sonucu Doğan Bedel Farkının Tazmininin Nasıl Yapılacağı

Ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılan taşınmaz satışına ilişkin ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmayarak ihalenin feshine neden olan tüm alıcıların ve kefillerinin teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki f...

İşyerlerinin Kira Sözleşmesinin Yıldan Yıla Yenilenerek Devam Ettirilmesi Karşısında 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin Uygulanması

Kira sözlemesine konu işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre davalı borçluya 01.11.2000 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli olarak kiraya verildiği, ancak sözleşmenin 01.11.2001 tarihinde sona ermesinden sonra kira sözleşmesi 6570...