Yargıtay

  • Sıralama

Kira Sözleşmesi Bitmesine Rağmen Taşınmazın İdareye Teslim Edilmemesinde Kira Tutarı

Bu Karar; kira sözleşmesinin süre bitimi itibarıyla sona erdiği ve sözleşmede yer alan idareye teslim edilmeksizin geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %1 'i oranında ceza uygulanacağına ilişkin hükmün geçerli olduğu gözetilerek hesaplanmasına...

İhale Tarihi ile Satış İlanı Tebliğ Tarihi Arasındaki Sürenin İhalenin Feshine Etkisi

Bu Karar; istinaf sebebi olarak ileri sürülmeyen ve kamu düzenine ilişkin olmayan ve ihale tarihi ile satış ilanı tebliğ tarihi arasında bulunan yedi günlük sürenin makul olması karşısında ihale tarihi ile satış ilanı tebliğ tarihi arasında yeterli s...

Belediye Mülkü İçin Kira Bitimi İçin İhtar Öngörülmesinin İhtar Olmaması Halinde Sözleşmeye Etkisi

Bu Karar; mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın kiralanmasına iliş­kin 01.04.2011 başlangıç tarihli imzalanan sözleşmesinde "Kontrat süresinin sona ermesinden bir ay önce taraflar yazılı ihtarda bulun­madıkça kontrat bir yıl daha uzamış ve yenilen...

Sözleşme Sonrası Yapılan Proje Değişikliği ve Artan Maliyetin Sözleşmenin Feshine Etkisi

Bu Karar; sözleşme sonrası yapılan proje değişikliği ile maliyet artması ve buna bağlı olarak sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle, tarafların kusurlarının tespiti ve iki tarafında ortak kusurunun bulunmasının sonuçlarına ilişkindir.

Doğrudan Temin Yöntemine İlişkin Teklifin Değiştirilmesi Fiilinin Suç Niteliği

Bu Karar, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımda idareye verilen teklif mektubundaki rakamın diğer teklif verenlerin miktarından daha düşük göstermek amacıyla değiştirilmesinin hangi suçu oluşturduğuna ilişkindir.

Feshedilen Bir Satış İhalesinin İkinci Kez İhalesi Sonucu Doğan Bedel Farkının Tazmininin Nasıl Yapılacağı

Ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılan taşınmaz satışına ilişkin ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmayarak ihalenin feshine neden olan tüm alıcıların ve kefillerinin teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki f...

İşyerlerinin Kira Sözleşmesinin Yıldan Yıla Yenilenerek Devam Ettirilmesi Karşısında 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin Uygulanması

Kira sözlemesine konu işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre davalı borçluya 01.11.2000 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli olarak kiraya verildiği, ancak sözleşmenin 01.11.2001 tarihinde sona ermesinden sonra kira sözleşmesi 6570...