Yargıtay

  • Sıralama

Kanalizasyon Kapağının Açık Kalmasından Dolayı Hasardan Sorumluluk

Bu Karar, kanalizasyon kapağının açık kalması nedeniyle araçta oluşan hasardan idarenin sorumluluğunun olduğuna ilişkindir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklı Ödemelerde Gecikme Olması Halinde Gecikme Zammı İstenmesinin Şartları

Özet: Abonelik sözleşmesinden kaynaklı ödemelerde gecikme olması halinde, 6183 sayılı Yasada belirtilen gecikme zammının istenebilmesi için, sözleşmede gecikme zammı uygulanacağına dair açık ve anlaşılır bir ifadeye yer verilmesi gerektiği, Abonelik...

Haksız İşgal Tazminatının (Ecrimisil) Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Unsurlar

Bu Karar; haksız işgal tazminatının (ecrimisil) miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak unsurlara ilişkindir.

Fazla Ödenen Kira Parasının İstirdadına Yönelik İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali

Özet: Taraflar davalıya ait taşınmazın davacı tarafından kiralanması konusunda anlaşmışlar, bunun karşılığında davacı icra takibine konu edilen ödemelerde bulunmuş, kiralanan için bekçi tayin ederek, taşınmazda bir takım tadilat ve dekorasyonlar yapm...

Su Abonelik İşlemlerinde Talep Edilen Altyapı Hizmetlerine Katılım Payı Muafiyeti

Bu Karar; toplu konut alanında bulunan taşınmazın, su abonelik işlemlerinde kanal katılım ve şebeke hissesi bedelinin ödenmesinin talep edilmesi ve altyapı hizmetlerine katılım payından muaf olup olmamasına ilişkindir.