Yargıtay

  • Sıralama

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefette Anılan Kanuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği

Bu Kazar; kentsel sit alanı içerisindeki taşınmazın bulunduğu yerde yapılan ihlalin hangi hükümler çerçevesinde cezalandırılacağına ilişkindir.

Maaş Haczi Talimatını Uygulamama Eyleminin Niteliği

Bu Karar, memur sayılmayan kişinin icra müdürlüğünce gönderilen maaş haczi talimatını uygulamama biçimindeki eyleminin niteliğine ilişkindir.

Bölge Adliye Mahkemelerinin Temyize Kapalı Kararları

Bölge Adliye Mahkemelerinin çekişmesiz yargı işlerinde verdiği kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz.

Seçim Günü, Oy Verme Süresi Sona Erdikten Sonra Umuma Açık İşyerinde İçki İçilmesinin İçki Yasağına Aykırı Suç Oluşturup Oluşturmayacağı

Seçim günü, oy verme süresi saat 17:00'de sona erdikten sonra umuma açık işyerinde içki içtiği tespit edilen sanığın yasal unsurları oluşmayan içki yasağına aykırı hareket suçundan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Gelmeyen Seçmenler Adına İmza Atarak Oy Kullanan Sandık Görevlisinin Yargılandığı Davaya Siyasi Partilerin Taraf Olup Olamayacağı

Milletvekili genel seçimlerinde sandık üyesi olarak görev yapan sanığın, sandık başında seçmenlerin imza attıkları seçmen listesine gelmeyen tanıklar adına imza atarak, oy kullanmasından ibaret eyleminin 298 sayılı Yasa'nın 164/1-2. maddesinde yazılı...

Tebligatın Bildirilen Adres ile Adres Kayıt Sistemine Kayıtlı Adreslerden Hangisine Yapılacağı veya Tebligatta Adreslerde Öncelik Sırası

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre; tebliğ yapılacak kişinin öncelikle bilinen en son adresine tebligat çıkartılıp, bu adresin tebliğe elverişli olmaması ya da tebligat yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sistemindeki y...

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Çerçevesinde Yapılan Damgalama İşleminin Mühürleme Niteliğinde Kabul Edilerek Mühür Bozma Suçuna Konu Edilip Edilemeyeceği

Sanığın elektrik sayacına TEDAŞ tarafından yapılan mühürleme işlemine ilişkin olarak mühür bozma suçundan kamu davası açılmadığı anlaşılan somut olayda; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca damgalanmış olan elektrik sayacından kaçak elektrik k...