Yeterlik Şartları

  • Sıralama

Özel Sektöre Yapılan Hizmet İşlerinde, İş Deneyim Olarak Sözleşme ve Fatura İle Başka Belgeye İhtiyaç Olup Olmadığı

Bu karar, özel sektöre iş yapan isteklinin sunduğu iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de teklif zarfında sunulmasının gerekip gerekmediğine...

İhalelere Giren Sermaye Şirketlerinde Yasaklılık Teyidinin Tüm Ortaklar İçin Alınıp Alınmayacağı

Bu karar, şahıs şirketleri ile sermaye şirketlerinde ortaklar açısından yasaklılık teyidinin hangi çerçevede yapılması gerektiğine ilişkindir.

İhaleye Katılımda İşletme Kayıt Belgesinin Yeterlilik Durumu

Bu Karar; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu, söz konusu belgenin geçerli olup olmadığına ilişkindir.

Teklif Edilen Malların Teknik Şartnameye Göre Değerlendirilmesi

Bu Karar; teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin kurul kararıdır.

İhaleye Teklif Veren Firmanın Ticaret Sicil Gazetesindeki Adresi İle Meslek Odası Belgesindeki Adresinin Farklı Olması Durumu

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmanın sunduğu ticaret gazete adresi ile meslek odası adresinin aynı olmaması durumunda, bunun ihale mevzuatı açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu kararına ilişkindir.

Geçici Teminatın Hangi Durumda İade Edileceği

İdare teklif edilen miktarın %3 ‘den az olmamak şartıyla geçici teminat alır. İstekliler tarafından bu orandan fazla da yatırılabilir. Fakat başvuru sahibinin ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi borcu bulunduğuna dair yapılan tespit uyarınca g...

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Sırasında Sunulan Belgelerin Güncel Fiyatları Kapsayıp Kapsamayacağı

Bu Karar, aşırı düşük sorgulaması yapılan firma tarafından sunulan resmi ve veya özel kişilerden alınan belgelerin güncel fiyatları kapsaması gerektiği, aksi durumda ihale dışı bırakılması gerektiği hakkındadır.

Teklif Sunan Firma ve–veya İş Ortaklığı Tarafından Sunulan Akreditasyon Belge Tarihinin Süre Sınırı Olup Olmaması

Bu Karar, ihale teklifi ekinde sunulan ve yetkilendirilmiş akreditasyon kurumlarınca onaylanması gereken belgelerin belge geçerlilik süresi bulunduğu ve güncellenmesi gerektiğinden dolayı güncellenme tarihi geçmiş belgelerin geçersiz sayılması gerekt...

Teklif Sunan Firma ve-veya İş Ortaklığı Adına Yetkilendirilmiş Üçüncü Şahısların Kira Sözleşmesi vb Evraklarda İmzasının Bulunup Bulunamayacağı

Bu Karar, iş ortaklığı adına sunulan belgelerden kira sözleşmesi vs bazı belgelere ortaklık tarafından yetki verilmiş üçüncü şahısların imzası olması halinde bu durumun ihale mevzuatı açısından sakıncalı olup olmayacağı ile ilgilidir.

Benzer İş, İş Bitirme Belgesi İstenirken Uygun Olan Gruplardan Herhangi Birinin İstenip İstenemeyeceği

Bu Karar, ilgili kurum benzer iş olarak uygun olan gruplardan istediğine ait iş bitirme belgesi istemesinin mevzuata uygun olduğuna ilişkindir.