Yeterlik Şartları

  • Sıralama

Yapım İşlerinde Birden Fazla Grubun Hangi Durumda Benzer İş Olarak İstenebileceği

Bu karar; Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.2’nci maddesi uyarınca birden fazla gruba da atıf yapılabilmesi için açık bir şekilde atıf yapılan grupların örnekte verildiği gibi aralarına “veya” ibaresi konulmak suretiyle belirtilmesi gerek...

İşletme Kayıt Belgesi İstenilirken Faaliyet Konusunun Belirtilmesinin Gerekip Gerekmediği

Bu karar; işletme kayıt belgesinin faaliyet alanına ilişkin net bir belirleme yapılmaması nedeniyle, gıda alanına ilişkin herhangi bir faaliyetin yapıldığını gösteren tüm işletme kayıt belgelerinin kabul edileceği, idarelerce ihale konusu iş dikkate...

Şahıs veya Sermaye Şirketlerinin Nev’i veya Unvan Değiştirmeleri Halinde Sahip Olunan İş Deneyim Belgelerinin Durumu

Bu karar; şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgelerin nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından iş deneyimi olarak kull...

Hizmet İhalesinde En Üst Oranda İş Deneyim İstenilmesinin Mevzuata Uygun Olup Olmadığı

Bu karar; idarenin iş deneyim oranını en alt sınırdan belirleme yetkisi olduğu gibi Yönetmelik ile kendisine tanınan takdir hakkı kapsamında en üst sınırdan belirleme yetkisinin de olduğuna ilişkindir.

E-ihalede, Fiziki Ortamda Alınan Geçici Teminatın İdareye Sunulması

Bu karar; geçici teminat mektuplarının ihalenin niteliği gereği yeterliliği teşvik için yalnızca elektronik ortamda sunulmasına izin verilmiş olması karşısında dokümanda istenilen şartları sağlayan fiziki teminat mektubunun idare tarafından kabul edi...

İsteklilerin EKAP’ta Güncel Tutmaları Gereken Bilgiler

Bu karar, EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç) üyeleri, kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda t...

Yerli Malı Teklifine Fiyat Avantajı Sağlanan İhalede Yerli Malı Belgesi Sunulmaması

Bu karar, istekli tarafından yerli malı belgesi sunulmaması durumunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik düzenlemelerin yer almaması karşısında, ilgilinin ihale dışı mı bırakılacağı, yoksa fiyat avantajından mı y...

Yerli Malı Teklif Eden İstekliye Fiyat Avantajı Sağlanan İhalede Yerli Malı Belgesi Sunulmaması

Bu karar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile ihaleye ait İdari Şartname’nin ilgili düzenlemelerinde istekli tarafından yerli malı belgesi sunulmaması durumunda isteklinin teklifinin değerle...

Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesinde Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Diğer İhalelerde Kullanılıp Kullanılamayacağı

Bu karar, ilgili mevzuatta yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı ihalesinde elde edilen iş deneyim belgelerinin sadece yapım işleri ihalelerinde kullanılamayacağı, diğer ihalelerden elde edilen iş deneyim belgelerinin, kamu ihale mevzuatında göre g...

E-İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilere Ekap’tan Ulaşılamaması Halinde İhale Tarihinden Sonra Belgenin Düzenlenerek İdareye Sunulmasının Uygun Olup Olmadığı

Bu karar, beyan edilen imza beyannamesine EKAP üzerinden ulaşılmaması ve anılan belgenin ihale tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılamayacağına ilişkindir.