Prim Borçları Bakımından Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

  • Mevzuat Tarihi12.02.2019
  • KurumYargıtay

Özet: 01.07.2008 tarihinden önce tahakkuk eden prim borçları bakımından, işveren ile birlikte müteselsilen sorumluluk koşullarının oluşması için, işveren kamu kurum ve kuruluşu ise, kamu görevlilerinin tahakkuk ve tediye ile görevli olması, tüzel kişiliğe haiz diğer yetkilisi ve kanuni temsilci sıfatıyla işveren tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunulması ancak, sonradan yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun burada bir ayrıma giderek özellikle şirketyönetim kurulu üyelerinin, temsil ve ilzam yetkisi aranmaksızın (haklı sebepleri olmazsa) müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını ayrıca ve açıkça belirttiği gözetilerek kişisel malvarlığı ile sorumluluğu bulunmayan davacının, Belediyenin ödeme güçlüğü yaşadığına ilişkin haklı sebep iddiası üzerinde durulmalı, Belediye kayıtlarının incelenmesi ve Sayıştay denetçilerinden oluşturulan bir bilirkişi kurulundan denetime elverişli rapor aldırılmalıdır.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar