Sulama Birliği Alacaklarında Gecikme Faizi Uygulanması

  • 19.09.2019 S*** ***
  • ********* ****** Uluırmak Sulama Birliği

Soru

Birliğimizde vadesinde ödenmeyen alacaklara 6183 sayılı Kanunun 51.maddesine göre gecikme zammı uygulanmaktadır. Fakat DSİ Genel Müdürlüğü aşağıdaki yazıda belirtildiği gibi Sulama Birliklerinde vadesinde ödenmeyen alacaklara uygulanacak faiz oranının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre yapılamayacığını belirtilmektedir. Buna göre Sulama Birliklerinde vadesinde ödenmeyen alacaklara uygulanacak faiz oranı hangi kanuna göre yapılmalıdır ? DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI Konu: Borç faiz oranları Sayın Bölge Müdürlerim, Sulama Birliklerinde, vadesinde ödenmeyen alacaklara ilişkin gecikme faizi oranın belirlenmesinde bazı belirsizlikler yaşandığı, bazı sulama birliklerinin halen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre hareket ettiği, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 gecikme zammı uyguladıklarına dair şikayetler alınmaktadır. Eğitim toplantılarında ve değişik tarihli bir çok yazımızda da belirtildiği gibi, Sulama Birlikleri, vadesinde ödenmeyen alacaklarını 6172 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin 5 inci fıkrası ve Çerçeve Ana Statünün 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince genel hükümlere göre yani Türk Borçlar Kanununa göre takip etmek durumundadırlar. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 120 nci maddesinde “Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre…” belirleneceği; “Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını… aşamayacağı “ hükme bağlanmıştır. Su kullanıcılarının birliğe üyeliği esnasında imzalamak durumunda oldukları “Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesi”nde uygulanacak yıllık temerrüt faizi belirtilmediği için, uygulanacak faiz oranı, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiz oranı olmalıdır. Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu, 19.12.2005 tarih 2005/9831 sayılı karar ile kanuni faiz oranını 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 9 olarak belirlemiş olup, halen bu oran geçerli ve yürürlüktedir. Sulama Birlikleri isterlerse bu oranı iki katına kadar arttırabilmektedirler. Ancak, yıllık %9 üzerinde borç uygulanması çok sayıda şikayetlere ve memnuniyetsizliklere yol açmaktadır. Bölge Müdürlüğünüz sorumluluk sahasında bulunan Sulama Birliklerinin bu bağlamda bilgilendirilerek, vadesinde ödenmemiş su kullanım hizmet bedeli alacaklarına uygulanacak faiz oranı hakkında bilgilendirilmeleri hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Dr. Mehmet Uğur YILDIRIM İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı DSİ Genel Müdürlüğü-ANKARA Telefon: 0 312 454 47 00

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Sulama Birlikleri Kanunu


Yorumlar