Sulama Bedeli Alacağına Gecikme Zammının Uygulanması

  • Mevzuat Tarihi18.02.2019
  • KurumYargıtay

Bu Karar; sulama bedeli alacağı, 6172 sayılı Sulama Birliği Kanunu' nun 13. maddesinde "Alacakların Tahsili" başlığı ile düzenlenmiş olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un 51. maddesinde, mahkemelerce verilen adli para cezaları ile 213 sa­yılı Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanan vergi ziyai cezaları dışında kalan diğer ceza mahiyetindeki amme alacaklarına, özel yasaların­daki hükümler saklı kalmak kaydıyla, gecikme zammı tatbik edilme­yeceği düzenlenmiş olup, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kap­samında sulama bedeli alacağına, 6183 sayılı Kanunda düzenlenen gecikme zammının uygulanma durumuna ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Sulama Birlikleri Kanunu


Yorumlar