Üzerinde çalışılan ve meclisin gündemine gelmesi beklenen 5393 sayılı Belediye Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağında yer alan düzenleme ile belediyeler kooperatif kurabilecek.

Bilindiği üzere, belediyeler Şirket veya Bütçe İçi İşletme kurabiliyor, ancak kooperatif kurmaları ile ilgili bir yasal düzenleme bulunmuyordu.

Toplumsal hayatın gelişmesine parallel bir şekilde, belediyeleerin de hayatın neredeyse tüm bölüm ve kesimlerine etki etmesi yasal olarak mümkün hale getirilmiştir.

Buna paralel olarak, yukarıda bahsedilen Kanun taslağı ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasınde bir değişiklik yapılması öngörülmüştür. 

Söz konusu değişiklikle düzenleme şu şekli alacaktır: “Mahalli idareler, bunların bağlı kuruluşları ve bu idarelerin üyesi oldukları birlikler ile bunlar tarafından kurulan şirketler ile bunların doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yeni şirket kurması Cumhurbaşkanının; kooperatif kurması, yarısından fazla hissesine sahip olduğu kooperatiflerin yeni şirket veya kooperatif kurması, mevcut veya kurulacak şirketlere veya kooperatiflere sermaye katılımında bulunulması, bedelsiz devir yoluyla olanlar da dâhil olmak üzere her türlü hisse, şirket veya kooperatif edinimi ya da ortak olunması il özel idareleri ve üyelerinin tamamı il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri için İçişleri Bakanlığının, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.”