Uzun zamandan beri, kamuda çalışan bazı görevlilerle ilgili olarak özlük haklarının düzeltilmesi yönünde beklentiler ve talepler mevcuttur.

Merkezi idare kuruluşlarında çalışan memur ve bazı özellik arzeden görevlilerle ilgili ek gösterge çalışmaları devam etmektedir.

Bu çalışmaların kapsamında, yerel yönetimlerdeki bazı yönetici kadrolarının da yer alması yönünde çalışma yapılması gerekirken, değerlendirme dışı bırakıldıkları ve dikkate alınmadıkları gözlemlenmektedir.

Belediyelerde, aynı düzeyde görev ifa ettikleri konusunda tereddüt olmayan bazı üst düzey yöneticiler arasında özlük hakları bakımından farklı düzenlemeye tabidirler.

2011 yılında, Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan değişikliğe kadar, büyükşehir belediyelerindeki daire başkanları, büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşlardaki daire başkanları ile belediye başkan yardımcılarının ek göstergeleri ve diğer mali hakları aynı düzeydeydi.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 2011 yılında 661 sayılı KHK ile değiştirilen 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre büyükşehir belediyelerinde 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananların bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanmaları sağlanmış, buna karşılık bağlı kuruluşlardaki daire başkanlıkları ile belediye başkan yardımcılıklarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Bu nedenle, belediye başkan yardımcıları ve bağlı kuruluş daire başkanlarının mali haklarında bu çerçevede düzenlenmesi beklenmektedir.