Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediye norm kadrolarında düzenlemeye giderek, belediyelerin gruplarında yaptığı düzenlemelerin yanında çevre mühendisi veya çevre görevlisi çalıştırma mecburiyeti de getirdi.

17 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in ekinde yer alan tablolarda değişiklikler yapıldı ve Yönetmeliğe yapılan eklemeler ve diğer değişikliklerle yeni bir uygulamaya geçti.

Nüfusu artan belediyelerin grupları değişti

Belediyelerin hangi kadro ve unvanları kullanabilecekleri ve sayıları, belediye gruplarına göre belirleniyor.

Belediyelerin hangi grupta yer alacağı ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan yıllarıı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen nüfuslara uygun olarak yeniden düzenlenerek Yönetmeliğe ekleniyor.

Yapılan değişiklikle 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında çıkan nüfuslara göre belediyelerin dahil olacağı gruplar yeniden belirlendi.

Değişiklikler, Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 eklerinde yapıldı.

Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinde; belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin ait oldukları alt gruplar ile bu alt gruplarda bulunmalarına esas teşkil eden niteliklerden hangilerine sahip oldukları ve grup yükselme adımları gösterilmektedir.

Ek-2 Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde;

a) (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup

b) (B) Grubu: İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup

c) (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 19 alt grup

ç) (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 15 alt grup

d) (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetveli 9 alt grup

e) (F) Grubu: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetveli 2 alt grup

olarak tespit edilmiştir.

Belediyeler kadrolarını Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için belirlenen standarda uygun olarak tespit edeceklerdir.

Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinde yapılan değişiklikle;

(I) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Büyükşehir Belediyeleri) Kadro Unvanları listesinde yer alan İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANI ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANI unvanı birleştirilerek İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANI haline getirildi ve TEK DURAK DAİRESİ BAŞKANI unvanı eklendi.

 (II) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Su ve Kanalizasyon İdareleri ile Diğer Bağlı Kuruluşlar) Kadro Unvanları listesine ise iki yeni Daire Başkanı unvanı eklendi. Bunlar; YOLCU HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANI, ÖZEL ULAŞIM VE ULAŞIM DENETİM DAİRE BAŞKANIunvanlarıdır.

(III) Sayılı Liste: Diğer Müdürler (B, C, D ve F1Grupları) Kadro Unvanları listesinde yer alan İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRÜ ve SIFIR ATIK MÜDÜRÜ unvanı birleştirilerek İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ haline getirildi ve HARİTA MÜDÜRÜ, İNOVASYON VE TEKNOLOJİ MÜDÜRÜ, ÖZEL ULAŞIM VE ULAŞIM DENETİM MÜDÜRÜ, TEK DURAK MÜDÜRÜ, AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ, GELİRLER MÜDÜRÜ unvanlarıı eklendi

Yukarıda yapılan unvan değişiklikleri ve eklenen unvanlara uygun olarak ta, EK – 4: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KADRO KÜTÜKLERİ’nde değişiklik yapılarak kadro dereceleri belirlenmiştir.

Yapılan yeni düzenlemeler ile çevre mühendisi ve çevre görevlisi istihdam zorunluluğu getirildi.

Yönetmeliği eklenen “Çevre mühendisi ve çevre görevlisi istihdamı” başlıklı ek 6 ncı madde ile, ölçeklerine göre belediyelere çevre mühendisi istihdam etme veya çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirildi.

Buna göre;

– İl belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi,

– 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulması zorunlu hale getirildi.

– 20.000’den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurma zorunluluğu bulunmuyor.

Bu belediyeler, çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurabileceği gibi, çevre danışmanlık hizmeti de alabilecekler. Diğer bir ifade ile, bu belediyeler ya çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulunduracaklar veya çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulunduramayacaklar ise çevre danışmanlık hizmeti alacaklar.

Yapılan değişiklikle, mahalli idare birliklerinde de en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulması mecburiyeti getirildi.

Yapılan değişikliklerle, “Devlet Personel Başkanlığı” ibareleri yönetmelikten çıkarıldı.

Mülga hale gelen Devlet Personel Başkanlığına yapılan atıflar, Yönetmelikten çıkarılmış, bu Başkanlığa gönderilmesi öngörülen bilgi ve belgelerin artık sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderileceği hükme bağlanmıştır.