MTS - 6360 sayılı Kanun ile uygulamaya konulan il sınırları düzeyinde yetkili büyükşehir belediyesi uygulamasında değişikliğe gidiliyor.

Elde edilen bilgilere göre hazırlanan Kanun taslağı ile büyükşehir belediyesi ilçe belediyeleri görev ayırımı yeniden gözden geçiriliyor. Buna göre, büyükşehirlerde yer alan ilçe belediyeleri büyükşehir merkez ilçe belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesi olarak ayırıma tabi tutuluyor.

Bu ayırımın sonucu olarak ta, yürütülecek mahalli müşterek nitelikteki yerel hizmetlerin yürütülmesinde bu iki ilçe belediyesi arasında farklılaştırmaya gidilmesi öngörülüyor.

Merkezi nitelikte olan, diğer bir ifade ile büyükşehirin merkezinde olan ilçe belediyeleri ile diğer ilçe belediyelerinin yetkileri farklılaştırılıyor.

Bu çerçevede; söz konusu taslak Kanunlaştığı takdirde, büyükşehir ilçe belediyeleri için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesinde sayılan görevlere ilave olarak, maddenin birinci fıkrasında büyükşehir belediyelerine verilmiş olan görevlerden ve yetkilerden;

- Mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yolların temizliğini yapmak.

Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

- İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.

Haşere ve vektör ile mücadele ve ilaçlama hizmetlerini yürütmek.

- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.  

- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

- Zabıta hizmetlerini yerine getirmek (Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.)

bulunduğu ilçe sınırları içinde tek başına sorumlu olacaktır.

Sözkonusu bu değişiklikler yapıldığı takdirde, bu büyükşehir sisteminde de köklü değişiklikler anlamına gelecektir. Bundan anlaşılan, ileride yapılacak olan yeni büyükşehirlerde de bu systemin esas alınacağı ortaya çıkmaktadır.