20 Kasım 2021 Tarihli ve 31665 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre bazı önemli değişiklikler yapıldı.

BİNALARIN YANGlNDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1- 27/11/2007 tarihli ve 2007/l2937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın,” şeklinde de değiştirilmiştir.

MADDE 2- Ayni Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Ayni Yönetmeliğin 7’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Orman alanları içinde veya bitişiğinde yapılacak rafinerilerde, fosil yakıt kavnaklı elektrik üretim tesislerinde, kurulu gücü 500 MW ve üzeri olan enerji üretim tesislerinde ve toplam kapalı kullanım alanı 2000 m’den büyük fabrikalar gibi endüstriyel tesislerde ve bunların depolama tesislerinde/sahalarında bu Yönetmelik’te belirtilen ilave tedbirler alınır.”

MADDE 4- Ayni Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 21’inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) 7’nci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen alanlarda yapı cephesinden itibaren yatayda 300 m, arazi eğiminin % 40’tan fazla olduğu alanlarda ise yatayda 500 m mesafede, kendiliğinden doğal yetişen orman örtüsünün bulunmaması ile düşük yanıcılık özelliğine sahip orman örtüsünün bulunması veya bu mesafeler içerisinde parsel sınırı dışında 50 m'den daha geniş karayolu, akarsu ve benzeri yangının ilerlemesine mani olabilecek fiziki engeller bulunması durumları hariç olmak üzer; orman yangınlarından kaynaklı alev ve/veya sıcaklığın tesislere ait yapılara ve depolama sahasına sirayet etmesini engellemek amacıyla tesise ait yapı cephesinden ve depolama sahasından itibaren 100 m mesafe içerisinde dış yangın bölgesi teşkil edilir ve bu Yönetmelik’te belirtilen ilave tedbirler alınır. Arazi eğiminin % 30 ila % 55 arasında olduğu alanlarda bu mesafe eğimin binaya göre aşağı yönünde 2 kat, diğer yönlerde 1,5 kat arttırılır. Arazi eğiminin % 55’ten fazla oldu alanlarda bu mesafe eğimi binaya göre aşağı yönünde 4 kat, diğer yönlerde 2 kat artırılır. Orman örtüsünün yanıcılık özelliği Orman Bölge Müdürlüklerince belirlenir. Dış yangın bölgelerinde yapı cephesinden itibaren;

a) 1,5 m mesafe içerisinde yanıcı malzeme ve bitki bulundurulmaz, bu alan çakıl, beton gibi yanmaz malzeme ile kaplanır.

b) 1,5-10 m mesafe içerisinde yanıcı malzeme bulundurulamaz, ağaçlandırma yapılmaz. Bu mesafe içerisinde arazi eğiminin % 20’yi geçtiği hallerde yapı cephesinden 3,5 m mesafeye kadar olan alan çakıl, beton gibi yanmaz malzeme ile kaplanır.

c) 10-30 m mesafe içerisinde varsa ağaç araları 3 m’den az olamaz, tabi zeminden 2 m’ye kadar olan dallar temizlenir, zemin yüzeyi her altı ayda bir kuru nebattan temizlenir.

9) 30-100 m mesafe içerisinde tabi zeminden 2 m’ye kadar olan ağaç dalları temizlenir, zemin yüzeyi her altı ayda bir kuru nebattan temizlenir.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen alanlarda, söz konusu fıkradaki tedbirler ilgisine göre yapı sahibi ve yetkili idaresince alınmadıkça 7’nci maddenin on ikinci fıkrasında sayılan kullanım sınıfına haiz yapı yapılamaz, bunlara ruhsat düzenlenemez ve faaliyetlerine izin verilemez.

(7) Orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamaz. İmar planı hazırlanırken, yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının ulaşımını sağlamak üzere, orman sınırı ile parsel arasında asgari 10 m yo1 bırakılır.”

MADDE 6- Ayni Yönetmeliğin 22’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 7’nci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen alanlarda, orman ile parsel sınırı arasında 21’inci maddenin yedinci fıkrasındaki koşulun sağlanamaması halinde binaların parsel sınırında üçüncü fıkrada belirtildiği şekilde orman sınırı boyunca beton iç ulaşım yolu yapılır. Bu yollara araç park edilemez, itfaiye araçlarının geçişine engel olacak şekilde malzeme depolanamaz.”

MADDE 7- Ayni Yönetmeliğin 27’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(4) 21’inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen alanlarda yapılacak binaların tüm dış cephelerinin (balkon, çıkma, baca, teras ve benzerleri dâhil); hiç yanmaz malzemeden olması, kapı ve pencere doğramalarının hiç yanmaz malzemeden olması ve en az 30 dakika yangına dayanıklı olması, kapı ve pencerelerde asgari çift cam kullanılması veya kullanılacak camın kırılmaz ya da 30 dakika yangına dayanıklı olması gerekir. Binaya 15 m’den daha yakın eklentilerin dış cephelerinin de hiç yanmaz malzemeden veya en az 30 dakika yangına dayanıklı olması gerekir. Bu fıkrada verilen yanıcılık sınıfı ve yangına dayanım özellikleri için bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerinde daha üst seviyede kriterler tanımlanmış olması halinde bu kriterlere uyulur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 21’inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen alanlarda yapılacak binaların çatı kaplamalarının; çatı deresi, baca kenarı, yağmur oluğu ve borusu gibi malzemelerin, çatı taşıyıcı sisteminin hiç yanmaz malzemeden, çatı kaplamalar altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor yanıcı malzemeden olması gerekir.”

MADDE 9- Ayni Yönetmeliğin 92’nci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“7’nci maddenin on ikinci fıkrası kapsamındaki alanlarda kurulacak dış hidrant sisteminin su ihtiyacı için en az 5700 l/dak debiyi 60 dakika sure ile karşılayacak kapasitede depo tesis edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 95’inci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 “7’nci maddenin on ikinci fıkrası kapsamındaki alanlarda da dış hidrant sistemi yapılır.”

 MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 95'inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) 7’nci maddenin on ikinci fıkrasında sayılan kullanım sınıfını haiz yapılara ait günlük ihtiyacın haricindeki açık depo sahalarında yakıtın veya ürünün risk durumuna göre yangın durumunda yakıtın veya ürünün oksijenle temasını kesecek gerekli tedbir alınır.”

MADDE 12- Ayni Yönetmeliğin 138’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 7’nci maddenin on ikinci fıkrasında sayılan kullanım sınıfımı haiz yapılardan bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapımı tamamlanmış veya yapımı devam eden yapılar hakkında bu Yönetmeliğin 21’inci maddesinin beşinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen parsel sınırları içerisinde alınması gerekli görülen tedbirlerden mevcut yapıların parsel içerisindeki konumu nedeni ile gerekli mesafeleri sağlamadığı için uygulamayacağı idaresince belirlenen tedbirler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte parsel sınırları içerisinde alınması gerekli görülen diğer tedbirler uygulanır. Bu yapılarda 27’nci maddenin dördüncü fıkrası ile 28’inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hiç yanmaz malzeme yerine en az zor yanıcı malzeme kullanılabilir.”

MADDE 13- Ayni Yönetmeliğin 170’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe geçici 2‘nci  maddesinden  sonra  gelmek  üzere aşağıdaki 3’üncü madde eklenmiştir.

“Mevcut binalar hakkında alınması gereken tedbirler, denetim ve yapım süresi,

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin 138’inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mevcut binalar için alınması gereken tedbirler, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri tarafından 31/12/2023 tarihine kadar yerine getirilir. Ruhsat vermeye yetkili idarelerce bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Bu süre içerisinde, alınacak tedbirlerin gerekli kıldığı imalat veya tesisatın yapımına başlanılmış ise yapım süresine bağlı olarak ilgili idare tarafından 1 yılı aşmamak üzere yapım süresi tanınabilir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.