15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri ile ikinci fıkrasının (a) bendinde ve (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde değişikliklere gidildi.

Buna göre; maddedeki “Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir.” düzenlemesi; “Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 48 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir.” şeklinde; “Aylık kira bedeli, Bakanlıkça belirlenir ve her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında güncellenir.” düzenlemesi ise “Aylık kira bedeli Bakanlıkça belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bunun yanında; 

- Hak sahibi olanlara riskli alanlarda kira süresi 36 ay yerine 48 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenecek süre ve miktarda kira yardımı yapılacağı 

- Gecekondu sahiplerine Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belirlenen riskli alanlarda ise 36 ay yerine 48 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenecek süre ve miktarda

kira yardımı yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu değişiklikler, 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün (24 Nisan) itibariyle yürürlüğe girmiştir.