Uzun zamandan beri beklenen Yönetmelik değişikliği, bugünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

7 Mayıs 2014  tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliklerinin önem arz eden kısımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Müdürlüklerin Nitelikleri Belirlenmiştir:

Uygulamada eski Yönetmelikteki düzenleme nedeniyle, alt görevde bekleme süresi açısından teknik veya teknik olmayan Müdürlükler ayırımında yaşanan tereddütler, yapılan değişiklikle giderilmiş, mahalli idarelerdeki müdürlükler teknik ve teknik olmayan şeklinde aşağıdaki gibi tasnif edilmiştir:

TEKNİK ÖĞRENİM GEREKTİREN MÜDÜRLÜKLER

A) BELEDİYE, BAĞLI KURULUŞLARI VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

1- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

2- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

3- ETÜD PROJE MÜDÜRÜ

4- FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

5- GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRÜ

6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

7- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

8- KENTSEL TASARIM MÜDÜRÜ

9-  MEZBAHA MÜDÜRÜ

10- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

11- PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

12- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

13- SU İŞLERİ MÜDÜRÜ

14- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ

15- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

16- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

17- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

19 - ŞUBE MÜDÜRÜ

B) İL ÖZEL İDARELERİ

1- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

2- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

3- ETÜD PROJE MÜDÜRÜ

4- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

5- PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ

6- PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

7- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

8- SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

9- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

10- TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

11- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

12- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

13- YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ

14- MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ

15- YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

16- MÜDÜR”

 DİĞER MÜDÜRLÜKLER

 A) BELEDİYE, BAĞLI KURULUŞLARI VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

1- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

2- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

3- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

4- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

5- BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRÜ

6- BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRÜ

7- DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

8- HASTANE MÜDÜRÜ

9- HUZUREVİ MÜDÜRÜ

10- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

11- İŞLETME MÜDÜRÜ

12- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ

13- KREŞ MÜDÜRÜ

14- KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

15- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

16- MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ

17- SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRÜ

19- HAL MÜDÜRÜ

20- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

21- ŞUBE MÜDÜRÜ

B) İL ÖZEL İDARELERİ

1- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

2- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

3- DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

4- ENCÜMEN MÜDÜRÜ

5- EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRÜ

6- HASTANE MÜDÜRÜ

7- HUZUREVİ MÜDÜRÜ

8- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

9- İŞLETME MÜDÜRÜ

10- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ

11- KREŞ MÜDÜRÜ

12- KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

13- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

14- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

15- SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

16- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

17- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- SATINALMA MÜDÜRÜ

19- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

20- MÜDÜR

2- 2014 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Başvuruları Temmuzda:

2014 yılı için ilgili mahalli idareler, Temmuz ayının sonuna kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 15/8/2014 tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.

3- Diğer Değişiklikler:

İçişleri Bakanlığından:

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “personelden, görevde yükselme suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle” ibaresi  “devlet memurlarından, 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Alt hizmet grubu: Hizmet grubu içindeki aynı düzey unvanlardan oluşan grupları,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan üst görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Müdür, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere  atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki görev unvanlarından oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Mahalli idare: 2 nci maddede belirtilen yerleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder. ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür, şube müdürü,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Uzman, sivil savunma uzmanı.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför.

e) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Aşçı, bahçıvan, bekçi,  dağıtıcı, gassal, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, hizmetli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne, temizlik hizmetlisi, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, matbaacı.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru, antropolog, bakteriyolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak. Ancak yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

ç) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yıl koruma ve güvenlik şefi kadrosunda çalışmış olmak,

d) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışmış olmak,

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

f) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2)  Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

g) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden  veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle veya şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

ğ) Ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

h) Eğitmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

ı) Bando şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle bandocu olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

i) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru ve tahsildar kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin en az dört yıl hizmeti bulunmak,

j) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak,

k) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 38 inci maddesi gereğince belirlenen en az (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ev ekonomisti, fizikçi, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, paleentolog, pilot, restoratör, şehir plancısı, antropolog, bakteriyolog, biyolog, veteriner hekim, diyetisyen, fizikoterapist, fizyoterapist, radyoterapist, pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog,  kütüphaneci, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi teknolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

b) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak,

c) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya ekonometri bölümü mezunu olmak,

ç) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun olmak,

d) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

e) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

g) Hemşire, sağlık memuru, laborant, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, çocuk rehberi ve gözetimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, ressam, kameraman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak,

h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak,

ı) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;

1) En az meslek lisesi veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

i) Topograf, teknisyen, ölçü ve ayar memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

j) Antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Özel mevzuatında öngörülen diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

k) İmam kadrosuna atanabilmek için;

1) İmam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olmak,

2) Kadronun gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip olmak,

gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar, her yılın 15 Ocak tarihine kadar duyurulur. İlgililerin müracaatları 1 Şubat tarihine kadar alınır. Duyuruda yazılı sınava ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenen konu başlıklarına yer verilir.

(2) İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(4) Aday memurlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(5) Mahalli idarelerin personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarınca 15 Şubat tarihine kadar resmi internet sitelerinde ilan edilir. Görevde yükselme sınavına katılma şartlarını taşımayanlara durumu gerekçesi ile bildirilir. Söz konusu listeye ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilgili mahalli idarenin sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar beş iş günü içinde ilgili sınav kurulunca sonuçlandırılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme suretiyle atamalarının yapılması amacıyla, ilgili mahalli idareler her yılın Şubat ayı sonuna kadar görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınava tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir.  Valiliklere gelen listeler birleştirilerek tek liste halinde en geç 15 Mart tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.

(7) Yazılı sınavlara katılacakların listesi Bakanlık tarafından sınavı yapacak kuruma bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı sınavı, Bakanlık tarafından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonuçları ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilmek üzere ilgili mahalli idarelere gönderilir.

(4) Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi ve itirazlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.  Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itiraz, yetkili kılınan kurum tarafından kendi mevzuatı çerçevesinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınav, ilgili mahalli idare tarafından yapılır. Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

(2) Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

(5) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Mahalli idarece yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, üyelerden biri personel işlerinden sorumlu birim temsilcisi olmak üzere, atamaya yetkili amirce belirlenecek toplam beş üyeden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından da kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavı ile alınacak personelden; görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Görevde yükselme sınavına sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; başvurulara ilişkin itirazların sonuçlandırılması, sözlü sınavların yapılması, değerlendirilmesi, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, sözlü sınavlara ilişkin itirazların incelenip, sonuçlandırılması ve diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ve  5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı, Bakanlık tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına,  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece ilgili mahalli idarenin kendi personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mahalli idare yürütür.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı sıralaması

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için sözlü sınav;  diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

(3) İlgili mahalli idarece ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar personel, başarı puanlarına göre yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin ilan edilmesini müteakip en geç iki ay içinde atanır.

(2) Mahalli idarece tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Sınava katılanların sınav sonuç belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarına göre yapılacak atamaların izlenmesi

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçlarına göre yapılan atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, bir liste halinde Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (a) ve (b)  bentleri aşağıdaki şekilde, (c) bendinde yer alan “araştırma-planlama” ibaresi “araştırma, planlama ve savunma hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ve “hukuk”” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.

“a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartı ile sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.”

“b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Mahalli idarelerde ve diğer kamu/kurum ve kuruluşlarında, daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

“d) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabi değildir.”

“e) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanabilirler.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Engellilerin sınavları

EK MADDE 1 – (1) Mahalli idareler, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.”

“Naklen atamalar

EK MADDE 2 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak; müdür, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklarda ilgili unvan için belirtilen öğrenim şartı aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların atamalarında ihraz ettikleri unvanların karşılığı, bu Yönetmelikte aynı unvanın olmaması halinde Devlet Personel Başkanlığının görüşü doğrultusunda belirlenir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği 2014 yılı için ilgili mahalli idareler, Temmuz ayının sonuna kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 15/8/2014 tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.”

“Tüzel kişiliği sona eren mahalli idarelerdeki çalışma süresi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Tüzel kişilikleri sona eren mahalli idarelerden devrolunan personel için, 7 nci maddede belirtilen sürelerin hesabında, tüzel kişiliği sona eren mahalli idarelerdeki çalışma süresi de dikkate alınır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formu, Ek-2 Görevde Yükselme Formu ve Ek-3 Eğitime Katılma Belgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 Teknik Öğrenim Gerektiren Müdürlükler ve Ek-2 Diğer Müdürlükler listeleri eklenmiştir.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi                                                                 Sayısı

4/7/2009                                                              27278

 

“EK-1

TEKNİK ÖĞRENİM GEREKTİREN MÜDÜRLÜKLER

 

A) BELEDİYE, BAĞLI KURULUŞLARI VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

 

1- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

2- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

3- ETÜD PROJE MÜDÜRÜ

4- FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

5- GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRÜ

6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

7- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

8- KENTSEL TASARIM MÜDÜRÜ

9-  MEZBAHA MÜDÜRÜ

10- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

11- PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

12- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

13- SU İŞLERİ MÜDÜRÜ

14- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ

15- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

16- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

17- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

19 - ŞUBE MÜDÜRÜ

 

B) İL ÖZEL İDARELERİ

 

1- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

2- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

3- ETÜD PROJE MÜDÜRÜ

4- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

5- PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ

6- PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

7- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

8- SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

9- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

10- TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

11- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

12- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

13- YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ

14- MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ

15- YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

16- MÜDÜR”

 

“EK-2

DİĞER MÜDÜRLÜKLER

 

A) BELEDİYE, BAĞLI KURULUŞLARI VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

1- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

2- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

3- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

4- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

5- BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRÜ

6- BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRÜ

7- DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

8- HASTANE MÜDÜRÜ

9- HUZUREVİ MÜDÜRÜ

10- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

11- İŞLETME MÜDÜRÜ

12- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ

13- KREŞ MÜDÜRÜ

14- KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

15- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

16- MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ

17- SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRÜ

19- HAL MÜDÜRÜ

20- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

21- ŞUBE MÜDÜRÜ

 

B) İL ÖZEL İDARELERİ

1- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

2- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

3- DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

4- ENCÜMEN MÜDÜRÜ

5- EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRÜ

6- HASTANE MÜDÜRÜ

7- HUZUREVİ MÜDÜRÜ

8- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

9- İŞLETME MÜDÜRÜ

10- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ

11- KREŞ MÜDÜRÜ

12- KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

13- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

14- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

15- SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

16- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

17- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- SATINALMA MÜDÜRÜ

19- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

20- MÜDÜR”