17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı, 28.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bir çok konuda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet memurlarının zam ve tazminatlarının ödenmesinde doğacak sorunları çözmeye Cumhurbaşkanlığının yetkili olduğu karara bağlandı.

Kararın 13 üncü maddesi değiştirilerek, zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere kararın uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliği sağlamaya Cumhurbaşkanlığı yetkili kılındı.

Belirtilen bu hususlara ilişkin talepler il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına iletilecek.