MİARGEM, Belediyecilik konusunda uzman kadrosu, akademisyenler, mali konulardaki uzmanlar ve yetkin ekipleriyle, belediyelerin stratejik planlarının hazırlanmasına katkı vereceğini açıkladı.

Açıklama şu şekildedir:

Referansımız; yaklaşık 15 yıldır süren yetkin çalışmalarımız, bizimle birlikte hareket eden belediyelerimiz ve siz yerel yöneticilersiniz.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi MİARGEM; sizlerle birlikte "Türkiye'nin Mahalli İdareler Platformu" unvanını kazandı ve belediyelerimizin çözüm ortaklığında bu vasfını devam ettirmek istiyor.

Stratejik Planlar Zorunludur...

Nüfusu 50.000'in üzerinde olan belediyeler, seçimlerden itibaren altı ay içerisinde stratejik planlarını hazırlayarak belediye meclisine sunmak mecburiyetindedirler.

Yine aynı şekilde, aynı belediyeler ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Kanuni mecburiyet 50 binin üzerindeki belediyeler açısından olmakla beraber, bu nüfusu altındaki belediyelerde istedikleri takdirde stratejik plan hazırlayabilirler.

Buna ilişkin düzenlemeler; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41 inci maddesinde yapılmıştır.

Buna göre; "Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir."

Stratejik Bütçe Yönetiminin Etkin İşlemesine Katkı Veriyoruz...

Stratejik Plan; Sadece Bir Plan Değildir...

Belediyelerde de stratejik yönetimin uygulanmasında temel metod stratejik planlardır. Belediyelerde stratejik planlar genellikle imar planları, bayındırlık faaliyetleri ve diğer belediyecilik faaliyetlerine ilişkin planların bir özeti şeklindedir. Bir çok belediyenin bayındırlık, imar, rekreasyon alanları ve sosyal konulara ilişkin tasarıları, planları ve projeleri bulunmaktadır. İşte stratejik planın içinde yer alan bu proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi, onların ancak bütçe ile yani mali kaynaklarla ilişkilendirilmesi ile mümkündür.

Bir çok stratejik plan veya planlamaya ilişkin çalışmalar gerçekçi olmadığı için, kurumların arşivlerinde hiç uygulanamamış bir şekilde durmaktadır. Bunlar çoğu zaman oldukça güzel ve etkileyici planlama çalışmaları da olabilmektedir. Hayata geçirilememiş planlar incelendiğinde bunların çoğunlukla mali kaynak yetersizliği nedeniyle uygulanamadığı görülmüştür. Bütçe ile ilişkilendirilmemiş her stratejik plan da, raflarda diğer planların yanındaki yerini alacak ve uygulamaya geçirilemeyecektir. Böylece stratejik yönetim de gerçekleştirilemeyecektir. İşte bu nedenle bütçe, stratejik yönetimin vazgeçilmez bir aracıdır.

Stratejik Planlama;

- Kurum ve kuruluşlara değişimin olumlu kazanımlarını ve dinamizm sağlamaktadır.

- Bir yönetim şeklidir ve yönetimde bulunan tüm disiplini içermektedir.

- Ekip çalışmasıyla beraber ortak çalışmayı gerektirir, bunun sonucu güven ve kalite olarak geri dönüşüm sağlamaktadır.

- Bir anlamda da sonuç odaklıdır ve geleceğe dönüktür.

- Yerel idarelerde yeni bir yönetim anlayışı kadar yeni bir yapılanma da getirecektir.

Sadece Stratejik Planların Yapılmasına Destek Vermiyoruz, Stratejik Planın Sonuçlarını Sizinle Takip Ediyor, Mali Yönetimi Sizinle Birlikte Güçlü Kılıyoruz...

Nasıl mı?

Özetle...

Stratejik plan, esasında bütçenin yönetimidir. Stratejik bütçe yönetimi esasında, bütçe disiplinine dayanır. Bu manada stratejik bütçe yönetiminin etkili olabilmesi ve başarılı sonuçlar verebilmesi için sizlerle yürütebileceğimiz çalışmalar;

Mali Durum Analizlerinin Yapılması

Belediyenin planlanan stratejik hedeflerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, belediyenin finansal yapısının analiz edilmesi şarttır. Bu, belediyenin mali açıdan gücünü ve zayıf yönlerini ortaya çıkaracaktır. Bunun yapılabilmesi için;

- Gelir yapısının,

- Gider yapısının,

- Borçlanma kapasitesinin,

- Maddi duran varlıklarının (nakde çevrilebilir varlıkların tespiti)

analizinin yapılması kaçınılmazdır.

Uzun Vadeli Finansal Yaklaşım

Stratejik mali yönetimde; stratejik hedefler belirlenip, finansal şartlar değerlendirilerek bütçe gelir durumu ve kısıtları göz önüne alınarak stratejik hedeflerin, özellikle de yatırıma yönelik hedeflerin önceliklendirilmesi aşamasına geçilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile bu çalışmanın sonucunda, yatırımların önceliklendirilmesi çalışması yapılmalıdır. Bunun yapılmasını gerektiren en önemli neden de, belediyelerin tüm stratejik hedeflerinin bir mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesinin mümkün olmamasıdır. Bu çerçevede;

1- Gider Bütçesi Projeksiyonu Oluşturulması

2- Gelir Bütçesi Projeksiyonu Oluşturulması

kaçınılmazdır.

Yatırım ve Hizmetlerde Öncelik Sırasının Belirlenmesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesine göre, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediyelerin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi ve hizmetlerin yapılması sahip oldukları mali kaynakların yanında, insan kaynakları ve fiziki kaynaklarının da gücüne bağlıdır. Bu nedenle, bu bahsedilen unsurların analizinin yapılması da büyük önem arz etmektedir.

Nihayet....

Stratejik yönetim, bir organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için etkili stratejiler geliştirilmesini, bunların planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder. Stratejik yönetimin asıl amacı stratejiler oluşturmak, bunları uygulamak ve sonuçlarını denetlemektir.

Diğer bir tanımlamayla stratejik yönetim; etkili stratejiler geliştirmeye, bu stratejileri uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik faaliyetler bütünüdür. Bu yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi ise stratejik planlar aracılığıyla olmaktadır.

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

Stratejik planın içinde yer alan proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi, bu projelerin bütçe ile yani mali kaynaklarla ilişkilendirilmesi ile mümkündür. Bütçe ile ilişkilendirilmemiş stratejik planların reel olduğunu söylemek mümkün değildir ve bunların hiçbir değeri yoktur. Bu nedenle stratejik yönetimin vazgeçilmez bir aracı olan bütçe, stratejik yaklaşımla ele alınıp hazırlanmalıdır.

Stratejik bütçeleme yaklaşımında bütçenin, kendisinden beklenen sonuçları üreterek işleyebilmesi; stratejik plandaki hedeflerin, çok yıllı bütçe anlayışı içerisinde, gelir bütçesi tahminlerinin dikkate alınarak önceliklendirilmesi ile mali kaynakların stratejik önceliklere göre harcama birimlerine dağıtılmasına bağlıdır.

Peki Biz Bunun Neresinde Olabiliriz...

Yetkin kadromuzla, bu süreçlerin tamamında sizlerin çözüm ortağı olmaya talibiz...

MİARGEM'e ulaşmak için tıklayınız...