BelediyeHaber.Net, Sayıştay’ın mahalli idarelerin mali işlemlerinin denetimi sonucunda en çok karşılaştığı bulguları analiz etti.

Bilindiği üzere, mahalli idarelerin mali iş ve işlemleri periyodik olarak Sayıştay tarafından dış denetime tabi tutulmaktadır.

Bu denetimler sonucunda Sayıştay’ın 2019 yılı işlemlerinin 2020 yılında yapılan denetiminde en çok karşılaştığı hatalardan (bulgulardan) ilk 10 da yer alan konular ve bunların kaç mahalli idarede olduğuna dair liste şu şekildedir:

Sıra

Bulgu Konusu

Kamu İdaresi Sayısı

1

Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazların Tahsise İlişkin Muhasebe Kayıtlarının

Yapılmaması/Hatalı Yapılması

100

2

Tapu Kayıtlarında İdare Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların Kurum Mali Tablolarında Yer Almaması

(Fiili Envanter İşlemlerinin Tamamlanmaması)

97

3

Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

69

4

Faaliyet Alacakları Hesabında Tahakkuku Olan Alacakların Tahsilatının Düşük Olması

45

5

Mevduat Faiz Gelirlerinden Kesilen Gelir Vergisi Stopajının 630 Giderler Hesabına Kaydedilmemesi

41

6

İlan ve Reklam Vergisinin Tahakkuk ve/veya Tahsilinin Yapılmaması

40

7

Kiraya Verilen Gayrimenkullerin ve/veya Bunlardan Elde Edilen Gelirlerin Nazım Hesaplarda Takip

Edilmemesi

40

8

Sosyal Denge Ödemelerinden Yararlanan Personelden 4688 sayılı Kanun ve Toplu Sözleşmeye

Aykırı Olarak Sözleşme Aidatı Kesilmesi

34

9

Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması (Boş, Mükerrer, Taksimli

Yevmiye Bulunması, Geriye Dönük Yevmiye Kaydı Yapılması vb.)

33

10

Belediyelerde Eğlence Vergisi Tahakkuk ve/veya Tahsilinin Yapılmaması

25

Kaynak: 2019 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu