Kamu idarelerince, dolayısıyla belediyelerce hazırlanacak stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporlarına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığınca hazırlanarak 22 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik” ile her üç konuda yürürlükte bulunan Yönetmelikler tek çatı altında toplanmış oldu.

Üç yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

Yönetmelikle; 17.3.2006 tarihli Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 5.7.2008 tarihli Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve 26.2.2018 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Program ve alt programlar belirleninceye kadar eski yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilecek

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 ve 41 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan yönetmelik yayımı tarihi olan 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Ancak; bütçelerinde sorumlu oldukları program ve alt programlar, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı ve ilgili idareler tarafından birlikte belirleninceye kadar mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları tarafından hazırlanacak stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları hakkında; 17.3.2006 tarihli Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 5.7.2008 tarihli Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve 26.2.2018 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

Karşılaştırmalı tablolar ve detaylar yakında…