10 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikle, Tüketici Haklarının Korunması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzlaşma Komisyonlarına yapılacak baçvurularda gerekli olan belgelerde değişikliğe gidildi.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği ekinde yapılan değişikliklerle, Uzlaşma Talebinde bulunanların uzlaşma toplantısına getirilecek belgeler arasında yer alan belgelerden tüzel kişiliği haiz müesseseler adına toplantıya katılacaklar için aranan “imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği” yerine “temsile yetkili olduğunu gösterir belge” getirmeleri gerekecektir.