6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Personelin Devir, Paylaştırma ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddelerinde, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye, köy ve bu mahalli idarelerin kurdukları birliklerin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları ile personelinin bildirimi, devri, paylaştırılması ve nakline ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu hususlara yönelik olarak İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanan uygulamaya ilişkin esaslara aşağıda yer verilmiştir.

1- 6360 sayılı Kanun kapsamında yer alan personele ilişkin iş ve işlemler illerde kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonları tarafından yerine getirilmektedir. Komisyon tarafından devrine veya paylaştırılmasına karar verilen personelin göreve başlatılıp başlatılmaması hususunda ilgili kurumun takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu itibarla, herhangi bir hak kaybına yol açılmaması bakımından komisyon kararına göre personelin derhal göreve başlatılması gerekmektedir. Bu şekilde devredilen veya paylaştırılan personel nedeniyle ilgili kurumun norm kadro sayılarının aşılması, söz konusu personelin göreve başlatılmasına engel teşkil etmez.

2- Devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonlarının vali tarafından onaylanan kararları kesin olup, ilgili kurumlarca uygulanması zorunludur.

3- Komisyon görevlerini yerine getirirken gerekli görmesi halinde her türlü araştırma ve incelemeyi yapmaya yetkilidir. İlgili kurumlar komisyon tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri istenilen sürede vermekle yükümlüdür.

4- Tüzel kişiliği kaldırılan mahalli idareler ile bu mahalli idarelerin oluşturdukları mahalli idare birliklerinin, 06/12/2012 tarihinden önce ilanı yapılmış memur kadroları hariç, yeni personel alımı ve nakli yapamayacakları 6360 sayılı Kanunla hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede söz konusu tarihten sonra belirtilen hükme aykırı olarak göreve başlayan her statüdeki personel paylaştırmaya, devre ve nakle konu edilmeyecektir. Söz konusu hükme aykırı işlem tesis edenlerin sorumluluğu saklıdır.

5- 6360 sayılı Kanunla, büyükşehir belediyesine dönüştürülen il belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyesine dönüştürülen belediyelerin personeli sadece paylaştırmaya konu olup, norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak değerlendirilmeyeceğinden bunlar nakil kapsamı dışındadır.

6- İlgili kurumlara devredilen personelin dışında kalan personel norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak komisyonlara bildirilmeyecektir.

7- Devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonlarının, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca ihtiyaç fazlası personelin tespitinde aşağıdaki kriterleri esas almaları gerekmektedir:

a- İlgili mahalli idarelerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılı için ilan edilen nüfusu,

b- İlgili mahalli idarenin ve bağlı kuruluşun bütçesi,

c- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranları,

d- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda devir tarihi itibariyle 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesi uyarınca belirlenmiş norm kadrosu.

8- Devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonlarınca yapılacak değerlendirme sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen personel listesi il valisinin onayıyla kesinleştirilecektir. Bu şekilde kesinleşen personele ilişkin bilgiler ekteki tablolara işlenerek İçişleri Bakanlığına, ayrıca Excel formatında yerelbilgi@icisleri.gov.tr internet adresine gönderilecektir.

9- 6360 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte kapsamda yer alan personelden sadece 657 sayılı Kanuna tabi memurlar, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi kadrolarında istihdam edilenler norm ve ihtiyaç fazlası olarak bildirilebilecek olup bunun dışında kalanlar nakle konu edilmeyecektir.

10- 6360 sayılı Kanunla, tüzel kişiliği kaldırılan mahalli idareler ile bu mahalli idarelerin oluşturdukları mahalli idare birliklerinde geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilen personel toplamda beş ay yirmi dokuz günü aşmayacak şekilde kalan sürelerini tamamlamak üzere devre konu olabileceklerdir.

11- İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin atama teklifleri, tercih ettikleri il dikkate alınarak yapılacaktır.

12- Müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunup, 6360 sayılı Kanunla belediyeye devredilen personelin mali haklarının belirlenmesinde 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası esas alınacaktır.

13- Devredilen personelin devredildiği kurumda aynı unvanlı kadrolara atanması zorunludur. Boş veya uygun kadro olmaması halinde 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

14- 6495 sayılı Kanun kapsamında 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarına atanan personelin beş yıl süreli nakil yasağının kalan süresi, devir, paylaştırma veya nakil suretiyle atandıkları kurumda tamamlanır.

15- Devredilen personel nedeniyle ilgili kurumların norm kadro sayılarının aşılması durumunda söz konusu personel, ilgili kurumların isteği üzerine Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi uyarınca istihdam edilebilir. Ancak, personelin nakil amacıyla bildirilebilmesi için norm ve ihtiyaç fazlası olması zorunludur.

Benzer makaleler:

6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Başka Kurumlara Devri Yapılan Personellerin (Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel) Özlük Hakları, Mali Hakları ve Kadro İşlemleri