Altyapı Kazı İzni ve Harcı

  • Mevzuat Tarihi26.03.2021
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilindiği üzere 24.12.2020 tarihli ve 3 1344 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde birtakım düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme sonrası Bakanlığımıza İntikal eden bilgilerden altyapı kazı izinleri ve harçları ile ilgili olarak uygulamada tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup konu hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 nci, 8 inci ve 27 nci maddeleri, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 79 uncu maddesi ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

26/13/2021

Sayı: 71188846/ 639556                                                                                                    

Konu: Altyapı Kazı İzni ve Harcı

GENELGE

2021/4

Bilindiği üzere 24.12.2020 tarihli ve 3 1344 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde birtakım düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme sonrası Bakanlığımıza İntikal eden bilgilerden altyapı kazı izinleri ve harçları ile ilgili olarak uygulamada tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup konu hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 nci, 8 inci ve 27 nci maddeleri, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 79 uncu maddesi ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.

1- Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde (cadde, bulvar, meydan, sokak vb.) alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı hesaplayarak tahsil etmek görev, yetki ve sorumluluğu büyükşehir belediye başkanlıklarında (AYKOME) olacaktır.

2- İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde (cadde, bulvar, meydan, sokak vb.) alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı hesaplayarak tahsil etmek görev, yetki ve sorumluluğu ilgili ilçe belediyelerinde olacaktır.

3- Bir ilçe belediyesi sorumluluk alanında başlayarak başka bir ilçe belediyesi veya büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki yerlerden geçen veya buralarda sonlanan, dolayısıyla birden fazla belediye sınırını kapsayan yerlerde alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı hesaplayarak tahsil etmek görev, yetki ve sorumluluğu büyükşehir belediyelerinde (AYKOME) olacaktır. Büyükşehir belediyeleri, bu madde uyarınca koordinasyon yetkisi kapsamında ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında verdiği izinler ve kazı ruhsatlarına ilişkin bilgiler ile tahsil etmiş olduğu harcı en geç 15 gün içinde ilgili ilçe belediyelerine gönderecektir.

Ayrıca, bu madde kapsamında verilen izin ve ruhsat uyarınca kazı yapılan alanın eski haline getirilmemesi durumunda kazı alanlarını kapatarak eski haline getirme sorumluluğu, alan tahrip tutarının ilgilisince ödenmesi şartıyla büyükşehir belediyesinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde büyükşehir belediyesinde, İlçe belediyesinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde İse İlçe belediyesinde olacaktır.

4- Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerince verilen izin ve ruhsatlara ilişkin belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonu sağlayacaktır. Büyükşehir belediyeleri bu görevini yerine getirirken ilçe belediyelerinin yerine geçerek veyahut ilçe belediyelerinden bu yetki ve sorumluluğu alacak şekilde karar vermeyecektir.

5- Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde yapılacak tüm kazılardan tahsil edilecek bedeller büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanacak ve bu bedeller amacı dışında kullanılamayacaktır.

6- İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde yapılacak tüm kazılardan tahsil edilecek bedeller bu yerlere İzin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilecek ve bu bedeller sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılacaktır.

7- Büyükşehir belediyelerinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak altyapı yatırımları ile ilgili taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirme, kesın programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alma, ortak programa alınan altyapı hizmetleri ile ilgili altyapı yatırım hesabını yönetme ve hesabın alacaklarını takip etme, ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bütçelerinden yapacakları harcamalar için ödeme programı oluşturma gibi sair hususları kapsayan görev ve yetkiler 5216 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi uyarınca devam edecektir. Bu kapsamda AYKOME'nin Yönetmelik'in 8 inci maddesi kapsamında tevdi edilen "görev ve yetkileri” kullanmaya devam edeceği de tabiidir.

Ayrıca ilçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde AYKOME tarafından kesin program haline getirilen yatırımlar ya da kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınan yatırımları ile ortak programa girmeyen ve AYKOME tarafından belirlenen program kapsamındaki yatırımları için gerekli olan kazı izinleri, bu programlara aykırı olmayacak şekilde ilçe belediyelerince verilecektir. Kesin programa, ortak programa veya ortak programa girmeyenler için AYKOME tarafından belirlenen programa uygun olmasına rağmen ilçe belediyelerince gerekli izinlerin 15 gün içinde verilmemesi halinde AYKOME re'sen gerekli izinleri verebilecektir.

8- Altyapı kazı izinleri 2464 sayılı Kanun'un mükerrer 79 uncu maddesine göre altyapı kazı izni harcının konusunu oluşturup konuyla İlgili belediye meclislerinde ayrıca ücret tarifesi belirlenmeyecektir. Bununla beraber aynı madde uyarınca Bakanlığımızca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bunların İlgili birimlerince yayımlanan birim fiyatlarının, bu İdarelerde kazı alanı türü itibarıyla birim fiyatının olmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarının, kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan ve altyapı kazı alanının belediyesince kapatılması durumunda tahsil edilen alan tahrip tutarının peşin yatırılması veya kazı öncesi alan tahrip tutarı kadar teminat verilmesi halinde tahsil edilecek ücretler bu harcın konusunu oluşturmamaktadır.

9- Büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri 5216 sayılı Kanun ve 2560 sayılı Kanun uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını re'sen icra etmektedir. Bu bakımdan büyükşehir belediyelerinin il sınırlarının tümüne hizmet götürme görevi bulunan birimlerinin ya da bağlı idarelerinin, il içinde hangi belediye sınırı içinde kaldığına bakılmaksızın kendi hizmetleri ile ilgili yapacağı kazılarda (su, kanalizasyon, yağmur suyu vb.) büyükşehir belediyelerinden (AYKOME) İzin alma prosedürü devam edecektir. Belirtilen İdarelerin yaptığı kazı alanlarının eski haline getirilmesi öncelikle ilgili İdarede, İlgili idarece yerine getirilmediği takdirde büyükşehir belediyelerinde olacaktır. Bununla beraber, ilçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerdeki kazı alanlarının kapatılarak eski haline getirilmesi İle İlgili büyükşehir belediyesi ve İlgili İlçe belediyesinin mutabakat sağlaması durumunda kazı alanlarının kapatılarak eski haline getirilmesi sorumluluğu alan tahrip tutarının ilgili idaresince belediyesine ödenmesi şartıyla ilgili ilçe belediyesinde olacaktır,

Uygulamanın yukarıda açıklandığı şekilde yürütülmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım:

- 30 Büyükşehir Belediyesine

- 519 Büyükşehir İlçe Belediyesine


İlgili Kanun:

Büyükşehir Belediyesi Kanunu


Yorumlar