Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatı

  • Mevzuat Tarihi30.12.2019
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Genelge; Bankalar vasıtasıyla yapılacak vergi tahsilatına ilişkindir.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

30/12/2019

Sayı: 45730004-010.07.02-308404                                                                                                                                                                                                                                                            

Konu: Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatı

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: Hazine ve Maliye Bakanlığının 20/12/2019 tarihli ve 178611 sayılı yazısı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının ilgi yazısında;

01/01/2020 tarihinden itibaren Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde ilgi (b) yazıda belirtilen tahsile yetkilendirilmiş bankalar ile PTT vasıtasıyla yapılacağı ve yetkilendirilmemiş bankalardan herhangi bir yolla tahsilat yapılmayacağı,

Ancak kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, ilgi (b) yazıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edileceği belirtilmektedir.

İlgi yazılar ekte gönderilmekte olup konunun iliniz dâhilindeki yerel yönetimlere duyurulması hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                      Turan KONAK

                                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                                        Genel Müdür

EK: İlgi (b) yazı eki

Dağıtım:

Gereği:                                                       

Bilgi :

Taşra Teşkilatına                                           

Hazine ve Maliye Bakanlığına

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına


İlgili Kanun:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun


Yorumlar