Belediye Başkanlarının Sigortalılıkları

  • Mevzuat Tarihi04.03.2009
  • KurumSosyal Güvenlik Kurumu

Bu genelge, seçilmiş veya tayin edilmiş Belediye Başkanlarının 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce ve sonra haklarında uygulanacak emeklilik hükümlerine ilişkindir.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

04.03.2009

Sayı : B.07.1.EMS.0.11.05.01/I-5434-12/5510-4/c

Konu: Belediye Başkanları Hk.

 

……………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

…………../………………

 

5510 ve mülga 5434 sayılı Kanunun Belediye Başkanlarının sigortalıkları ile ilgili mevzuat hükümleri, aşağıya çıkarılmıştır.

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 12. maddesinin (II) işaretli fıkrasının (e) bendi ile; seçilmiş veya tayin edilmiş Belediye Başkanlarının emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş olmaları şartıyla isteklerine bakılmaksızın Sandığımızla iştirakçi olarak ilgilendirilecekleri, 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Kanunun 85. maddesi ile değişik (n) bendi ile de, Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tabi olarak çalışmakta iken illerin daimi komisyon üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile Sandıktan veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilen ve atananların, istekleri üzerine istek dilekçelerinin sandık kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karşılıkları kurumlarca ödenmek ve emekli aylıkları sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle, Sandıkla ilgilendirilecekleri hükme bağlanmıştır.

Daha sonra, 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Belediyeler Kanunu, Anayasa Mahkemesinin kararı ile iptal edilmiş ise de, Anayasa Mahkemesince verilen altı aylık süre dolmadan 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Kanunla, 5272 sayılı Kanunun 85. maddesi ve 86. maddesi ile birleştirilmek suretiyle 85. maddesi yeniden düzenlenmiş ve aynı hüküm korunmuştur.

Görüleceği üzere, seçilmiş veya tayin edilmiş Belediye Başkanlarının 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce yukarıda belirtildiği şekilde Emekli Sandığı (Devredilen) ile ilgileri kurulmuştur.

5510 Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Sonra Belediye Başkanları Hakkında Yapılacak İşlemler;

1- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Belediye Başkanlığına seçilenlerden 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olanların iştirakçilikleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında devam edecektir.

2- Daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar ile 506 veya 1479 sayılı Kanun hükümlerine tabi çalışmakta iken Belediye Başkanlığına seçilenlerden, sigortalıklarını 506 veya 1479 sayılı Kanun kapsamında devam ettirenler 01.10.2008 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra isteyenlerden Kuruma başvurmaları şartıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamındaki sigortalılığını sona erdirenlerin, sigortalıkları (c) bendi kapsamında devam ettirilecektir.

Bunlardan, 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında bu kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Belediye Başkanlığına seçilmeden önce Emekli Sandığı (Devredilen) ile ilgili çalışması olan veya belediye başkanı olarak görev yapmakta iken, emekli Sandığı (Devredilen) ile iştirakçi olarak ilgilendirilenlerden, 29.03.2009 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerde yeniden Belediye Başkanlığına seçilenlerin, başvurularına gerek olmaksızın emeklilik keseneği ve kurum karşılığını göndermeye devam etmeleri suretiyle iştirakçilikleri devam edecektir.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olan ve hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca işlem yapılacak olan Belediye Başkanlarının, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 48. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi uyarınca; Belediye Başkanlığına seçildikleri tarih itibariyle yapılacak intibakları sonucu bulunacak emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri tutarına, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında aynı derece için belirlenen ve dökümü aşağıda gösterilen ek gösterge rakamı da eklenmek suretiyle bulunacak tutar üzerinden emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilerek gönderilmesi gerekmektedir.

                                      01.01.1995’en

                                     İtibaren Uygulanacak

1. Derecenin 4. Kademesi            4800

1                                                   4000

2                                                   3600

3                                                   3000

4                                                    2300

5                                                    2200

6                                                    1600

7                                                    1500

8                                                    1300

9                                                    1150

4- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, emekli aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilenlerden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra isteyenler, emekli aylıkları kesilmek suretiyle dilekçelerini Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Bunlardan daha önce Emekli Sandığına (Devredilen) tabi hizmeti bulunanlar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil mülga 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

5- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Belediye Başkanlığına seçilenlerin, seçildikleri tarih itibariyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları sona erdirilerek isteklerine bakılmaksızın (c) bendi kapsamında sigortalı olacaklardır.

6- Yukarıda belirtilen veya haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan belediye başkanları hariç olmak üzere, 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarını hesabında, Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançlar toplamı üzerinden 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanlar için belirlenen prim oranları üzerinden hesaplanacak prim tutarlarının belediyede çalışan diğer personeller için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İbrahim ULAŞ

Genel Müdür


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar