Genelgeler

  • Sıralama

Arabuluculuk Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde İş Sözleşmesi Fesih Tarihinin Belirlenmesi

Bu Genel Yazı, arabuluculuk faaliyeti sonucu anlaşma sağlanması halinde fesih tarihinin belirlenmesine ilişkindir.

Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi

Bu Genel Yazı, nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin internet ortamından gönderilmesine ilişkindir.

Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi

Bu Genelge, kadroya alınacak olan sigortalıların gerek işyerlerinin gerekse kendilerinin tescil işlemleri açısından yapılacak işlemlere ilişkindir.

Mahalli İdare Şirketlerine Yeni İşçi Alımı

Bu genelge, mahalli idarelerin şirketlerine işçi alımlarında uyulacak esaslara ilişkindir.

Eksik Gün Bildirimleri

Bu Genelge, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fı...

Mahalli İdare Şirketlerinde Eski Hükümlü İşçi İstihdam Edilmesi

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi kapsamında geçişi yapılabilecek eski hükümlülere ilişkin.

Kadroya Geçirilecek İşçiler İçin İş Kolu Kodu

Bu Genelge, kadroya geçirilmiş oldukları sigortalıları yapmış oldukları işlerle ilgili iş kolu kodu uygun işyeri dosyalarının olması halinde ayrıca dosya tescil edilip edilmeyeceği, kadroya geçirilecek olan işçiler için mevcut işyeri dosyalarından iş...

2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

Bu Genelge, kayıt dışı istihdamla mücadele iş ve işlemlerini düzenleyen 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı Genelgede yapılan değişikliklere ilişkindir.

Kadroya Geçirilecek Alt İşveren İşçileri

Bu Genelge, kadroya alınacak olan sigortalıların işlemleri, sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi mümkün olup olmadığına ilişkindir.

696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket Bilgileri ve Yeni Kurulacak Şirketler

Bu Genelge; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak kurulacak şirketlerin usulünü belirtmek amacıyla yayımlanmıştır.