Genelgeler

  • Sıralama

Covid-19 Döneminde Belediye ve Bağlı Kuruluşların Prim borçlarının Ertelenmesi

Bu genelge, 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci...

SGK Ödemelerinde Gecikme Zammı ve Cezası İdari Para Cezası Uygulanmaması

Bu genelge, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 79 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile idari para cezası uygulanmayacak hallere ilişkindir.

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları (2020)

Bu genelge, 1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve g...

Engelli ile Eski Hükümlü, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı

Bu genelge, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre çalıştırılması gereken engelli ve eski hükümlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü mad...

Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri

Bu genelge, şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tescil işlemlerine ilişkindir.

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinin On Dördüncü Fıkrasında Öngörülen Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

E-devlet Üzerinden Askerlik ve Doğum Borçlanma Taleplerinin Alınması

Bu genelge, E-devlet üzerinden askerlik ve doğum borçlanma taleplerinin alınmasına ilişkindir.

Arabuluculuk Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde İş Sözleşmesi Fesih Tarihinin Belirlenmesi

Bu Genel Yazı, arabuluculuk faaliyeti sonucu anlaşma sağlanması halinde fesih tarihinin belirlenmesine ilişkindir.

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı Tutarlar

Bu genelge, 1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve ge...

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırmayı Bozanların Durumu

Bu genelge, 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere ilişkindir.