Belediye Personellerinin Yurtdışı Görevlendirmeleri

  • Mevzuat Tarihi21.04.2021
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu genelge; belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personellerinin yurtdışı görevlendirilmelerinde uyulması gereken esasların yürütülmesi hususuna ilişkindir.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

21/04/2021

Sayı   : 23258470/841354

Konu : Yurtdışı Çıkışlar

GENELGE

2021/6

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Yurtdışı ilişkiler” başlıklı 74’üncü maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izninin alınması zorunludur. ” hükmüne ve "Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde İse "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. " hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun'un "Belediyenin giderleri ” başlıklı 60’ıncı maddesinde ise "Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderlerini” belediyelerin gider kalemleri arasında sayarak bu çerçevede harcama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, belediyelerin yurt içinde veya yurt dışındaki şahıs, şirket, vakıf, dernek ve benzerleri ile yürütecekleri ortak faaliyet veya hizmet projeleri kapsamında yurt dışında düzenleyecekleri her türlü faaliyete ilişkin izin verme iş ve işlemleri Bakanlığımızca yürütülecektir.

Söz konusu iş ve işlemlerin Bakanlığımızca değerlendirilip sonuçlandırılması için makul süre göz önünde bulundurularak belediyelerin;

1. Yurt içinde veya yurt dışındaki şahıs, şirket, vakıf, dernek ve benzerleri ile yürütecekleri ortak faaliyet veya hizmet projelerine ilişkin imzalanmış protokol metinlerini,

2. Kanun'un 75'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen mahallin en büyük mülki idare amirinden alınan izin yazısını,

3. Yurt dışında yapılacak faaliyete ilişkin faaliyete katılacakların bilgilerinin de yer aldığı meclis kararını,

4. Yurt dışında yapılacak faaliyetin konusunu, süresini, taraflarını, hedefini, amacını, sağlayacağı muhtemel yararları ve maliyetini içerecek bilgi notunu,

Bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personelinin yurt dışı görevlendirilmelerinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüştür:

1. Belediyelerin bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dışında harcama yapılamayacağından, görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurt dışı görevlendirme yapılmayacaktır.

2. Görevlendirmeler; azami tasarruf İlkelerine uygun olarak, asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.

3. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır.

4. Toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar İle kardeş şehir ilişkileri nedeniyle yapılacak görevlendirmelerde, organizasyonu düzenleyen kuruluş (belediye, belediye birliği veya uluslararası kuruluş vb.) veya resmi makamlar tarafından yapılmış davet yazıları aranacaktır.

5. Yurt dışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.

6. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Bilgilerini ve konunun iliniz dâhilindeki belediyelere duyurularak uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesinin sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım:

Gereği:

81 İl Valiliğine


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar